Puiden kaataminen ja maisematyölupa

Puiden kaataminen ja maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan:

- puiden kaatamiseen
- maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön
- muu edelliseen verrattava toimenpide

MRL 128 § Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

1) asemakaava-alueella;

2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

3) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Puiden kaataminen asemakaava-alueella

Mikäli et ole varma puunkaatoon liittyvästä luvanvaraisuudesta, ota yhteyttä rakennusvalvontaan. Kaikessa puun kaatamisessa tulee aina varmistua toimenpiteen turvallisuudesta. Puita ei saa kaataa lintujen pesimäaikana.

Asemakaavatontilta voidaan kaataa puita ilman MRL §128 mukaista maisematyölupaa, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

1. Puut sijaitsevat hallitsemallasi tontilla.
2. Puita kaadetaan enintään viisi (5) kpl ja tontille jää vielä puita kaatotoimenpiteen jälkeen.
3. Asemakaavassa ei ole puita koskevia suojelumääräyksiä tai puu ei ole luonnonsuojelulaine perusteella tehdyllä päätöksellä rauhoitettu.
4. Puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jolla asemakaavan mukaan tulee olla puita.
5. Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä. Merkittäviä puita ovat esimerkiksi komeat vanhat yksittäispuut, puuryhmät, puukujanteet ja vastaavat, joiden hävittämisellä on ympäristöä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus ja ne ovat lajiltaan harvinaisia Suomessa.
6. Kaataminen on kertaluontoinen toimenpide eikä jatkuvaa toimintaa.
7. Rajalla / rajan läheisyydessä (alle 1 m:n etäisyys) kasvavien puiden kaatamiselle saadaan naapurin kirjallinen suostumus.
8. Puut eivät sijaitse tontilla olevien ilmajohtojen (sähköjohdot) läheisyydessä.

Ympäristölle vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa, kun toimenpide on tarpeen välitömän vaaran poistamiseksi. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan myös jälkeenpäin. Esimerkiksi pelkkä uhka siitä, että lumikuormalla puun oksia saattaa revetä ja pudota maahan ei ole kaatoperuste. Vaaratilanteita pitää ennakoida esimerkiksi suurten oksien sivuhaaroja karsimalla tai oksia lyhtentämällä. Rakennusvalvonta voi velvoittaa istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun. Mikäli välitöntä vaaraa ei ole, noudatetaan huonokuntoistenkin puiden kohdalla normaalia lupamenettelyä.

Kiinteistön haltija on velvollinen valvomaan kiinteistön puiden kuntoa ja ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin. Kaatuneen puun muille aiheuttamista vahingoista vastaa kiinteistön haltija.

Lupa kaatamiseen tarvitaan, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty.

Tällöin kaatamista varten tulee pyytää lausunto rakennusvalvonnasta. Tapauskohtaisen harkinnan mukaan rakennusvalvonta velvoittaa hakemaan lupaa, mikäli lausuntomenettely ei ole riittävä.

Haittaa aiheuttavat puut tontin rajan läheisyydessä

Naapuruussuhdelaki antaa tontin haltijalle oikeuden poistaa omalle alueelleen naapurin puolelta ulottuvat juuret ja oksat, mikäli niistä on haittaa. Haittaa kokevan osapuolen on ensisijaisesti pyydettävä puun haltijaa poistamaan juuret ja oksat. Vasta siinä tapauksessa, ettei puun haltija kohtuullisessa ajassa toimi pyynnön mukaisesti, on haittaa kokevalla osapuolella oikeus tehdä toimenpide itse. Poistamisoikeus ulottuu vain rajalinjaan saakka, ei sen yli.

Naapuruussuhdelakia valvoo poliisi ja lain alaisuuteen kuuluvat riita-asiat ratkaistaan käräjäoikeudessa.

Viite: Laki eräistä naapuruussuhteista 1920, 8 §

Haittaa aiheuttavat kunnan maalla olevat puut kiinteistön rajan läheisyydessä

Kunta harventaa yleisten alueiden puita vuosittain alue kerrallaan. Harvennuksen yhteydessä kiinteistönomistaja voi ilmoittaa haittaa aiheuttavista puista, jolloin niitä voidaan tarvittaessa poistaa harvennuksen yhteydessä.

Muina aikoina kiinteistönomistaja voi pyytää kunnalta lupaa poistaa haittaa aiheuttavia puita omalla kustannuksellaan. Puiden poistosta on sovittava etukäteen tapauskohtaisesti työpäällikön kanssa.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja p. 044 767 6831 tai työpäällikkö p. 050 307 7396 sähköposti etunimi.sukunimi@pyhtaa.fi