Deltagande

Planering är en gemensam sak

Alla de som planläggningen berör har rätt att yttra sin åsikt när en plan utarbetas eller ändras.

I början av planläggningsarbetet uppgörs ett program för deltagande och bedömning i vilket utgångspunkterna, berednings- och beslutsfattningsfaserna och intressenterna presenteras. Programmet för deltagande och bedömning hålls offentligt framlagt under minst två veckor. Framläggningen kungörs i Pyttisbladet. Kungörelsen samt programmet för deltagande och bedömning kan också ses på kommunens hemsidor.