Uppgörande av öppen eld

Uppgörande av öppen eld och förbränning av ris och kvistar

Enligt räddningslagen får en lägereld eller öppen eld inte uppgöras i skog eller i närheten av skog, om förhållandena på grund av torka, blåst eller annan orsak är sådana att risken för skogsbrand är uppenbar.

Anvisningar för bränning:

Inom glesbygden är det tillåtet att bränna kvistar, ris och löv med beaktande av varningen för skogsbrand. Bränningen bör ske under den ljusa tiden av dygnet och i små mängder. Bränningen får inte medföra risk för att branden breder ut sig eller ger upphov till störande rökbildning. Därför ska bränning överenskommas med grannarna på förhand. Elden får inte lämnas obevakad. Reservera materiel för förstahandsläckning.

Inom tätt bebyggda områden är det i allmänhet inte tillåtet att göra upp öppen eld. I stället för bränning av ris och trädgårdsavfall rekommenderas kompostering eller transport till en avfallsstation. Räddningsmyndigheterna ger i regel inte tillstånd till bränning i en tätort.

Att komma ihåg:

 

  • uppgörande av öppen eld på annans mark kräver markägarens tillstånd
  • om varning för skogsbrand råder är det förbjudet att göra upp öppen eld
  • bränn inte i mörker så att du inte ger upphov till nödsamtal
  • släck brandresterna omsorgsfullt
  • avfall eller byggnadsavfall får inte brännas
  • reservera tillräckligt med primärsläckningsutrustning
  • lämna aldrig elden obevakad
  • den som antänder brasan är ansvarig för eventuella skador

Kontaktuppgifter:

Om det är nödvändigt att göra upp eld, ring:
Pyttis P 5: tfn 044 7026 300
Kotka P 3: tfn 044 7026 211