Service för handikappade

Syftet med lagen om service och stöd på grund av handikapp är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför.

I servicen för gravt handikappade ingår färdservice med därtill hörande ledsagandeservice, tolkservice samt serviceboende. Sådan service erbjuds personer, som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom behöver dem för att klara av sina dagliga sysslor och inte är i behov av kontinuerlig institutionsvård.

En handikappad ersätts enligt det behov som följer av hans handikapp eller sjukdom, för kostnader för avlönande av en personlig assistent, för anskaffning av nödvändig beklädnad, samt för anskaffning av redskap, maskiner och anordningar som den handikappade behöver för att klara sina dagliga funktioner.

Kommunen ersätter en gravt handikappad för skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostaden samt för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden. I fråga varande kostnader ersätts om dessa åtgärder med hänsyn till handikappet eller sjukdomen är nödvändiga för att den handikappade ska klara de funktioner som hör till normal livsföring, och om han inte är i behov av kontinuerlig institutionsvård.

Pyttis kommun köper boendeservice för handikappade av samkommunen för specialservice i Kymmenedalen samt av privata serviceproducenter efter behov.

Arbets- och dagverksamhet för utvecklingsstörda ordnas som en köpt service bl.a. av Sotek-stiftelsen och samkommunen för specialservice i Kymmenedalen.