Uppfostran & utbildning

Svenskspråkig grundläggande undervisning för årskurserna 1-6 ges i Pyttis svenska skola. Skolan ligger i Svartbäck by. Skolans hemsidor är pyttissvenskaskola.com.

Högstadieundervisning (årskurserna 7-9) och gymnasieundervisning på svenska ges i Kotka Svenska Samskola.

Anmälning till grundskolan samt ansökan till eftermiddagsverksamheten

Grundskolan

Hösten 2023 börjar läroplikten för barn huvudsakligen födda år 2016. Anmälan till grundläggande utbildningsens första klass görs elektroniskt via Wilma. Tidtabellen för anmälningen meddelas åt vårdnadshavarna via Wilma.

Du hittar anmälningsblanketten (under anmälningstiden) på Wilma under rubriken ”Blanketter”. Fyll i blanketten och spara.

Vänligen kontakta skolbyrån om du är en ny invånare och vill anmäla barnet/barnen till någon av kommunens skolor: koulusihteeri.huutjarvi@pyhtaa.fi / 040 710 4680 / 040 512 9326.

Eftermiddagsverksamheten

Syftet med den morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i ”Lagen om grundläggande utbildning” är att erbjuda barnen allsidiga möjligheter att delta i ledd och rekreerande verksamhet och möjliggöra vila i en lugn och trygg miljö, under tillsyn av en yrkeskunnig och för uppgiften lämplig person.

Målen med verksamheten är att bl.a.

 • att förebygga de riskfaktorer som har samband med barnens obevakade tidsanvändning och ensamhet.
 • främja barnens välfärd och jämlikhet i samhället samt förebygga utslagning.
 • stödja hemmets och skolans fostrande arbete samt att stödja utvecklingen av barnens känsloliv och etiska utveckling.

Innehållet i verksamheten fäster speciell uppmärksamhet vid lek, kreativ verksamhet och positiva upplevelser.

I Pyttis kommun anordnar man eftermiddagsverksamhet för svenskspråkiga skolelever vid Pyttis svenska skola/Daghemmet Måsarna. Eftermiddagsverksamheten för skolelever styrs av servicebehovet och en verksamhetsgrupp bildas inom ramen för givna resurser då minst 10 barn och högst 13 barn tillsammans med barn från dagvården anmäler sig till verksamheten. För elever som får särskilt stöd beräknas två platser. Om antalet av egentliga deltagare faller under 8 barn uppsägs gruppens verksamhet med 1 månads uppsägningstid.

Avgifter

För eftermiddagsverksamhet uppbärs en av välfärdsnämnden godkänd (14.2.2023 §7) månadsavgift som är:

 • 100€/månad för alla deltagare.  
 • ifall eleven regelbundet deltar i verksamheten högst 10 dagar är avgiften 50€/månad.
 • om barnet blir sjukt och därför inte kan delta i verksamheten under en längre tid än 10 dagar under en kalendermånad, uppbärs endast hälften (50€) av avgiften. Om frånvaron pågår en hel kalendermånad, uppbärs ingen avgift.
 • Bildningsnämnden har i sitt möte 6.2.2024 § 13 beslutat om de nya avgifterna för läsår 2024-2025:
  • 110€/månad
  • 55€/månad för max 10 dagar/månad
  • om barnet blir sjukt och därför inte kan delta i verksamheten under en längre tid än 10 dagar under en kalendermånad, uppbärs endast hälften (55€) av avgiften. Om frånvaron pågår en hel kalendermånad, uppbärs ingen avgift.

Skolornas höst-, jul- och vinterlov påverkar inte avgiftens storlek. Även i augusti uppbärs hela avgiften om verksamhetsdagarna blir över 10.

Uppsägningstiden är 1 månad.

Ansökan till eftermiddagsverksamheten

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för skolelever i årskurs ett och två (blivande årskurs inkommande höst) sker via Wilma under rubriken ”Blanketter”. Tidtabellen för ansökningarna meddelas åt vårdnadshavarna via Wilma.

Tilläggsuppgifter skolbyrån 040 5129326 eller 040 7104680, koulusihteeri.huutjarvi@pyhtaa.fi
Eftermiddagsverksamhetens koordinator: Lotta Siikavirta 040 766 9970 (kl. 12.30 - 16.30), lotta.siikavirta@pyhtaa.fi
Skolföreståndare Harriet Sillanpää / Paulina Hentunen 040 710 4704, harriet.sillanpaa@pyhtaa.fi / paulina.hentunen@pyhtaa.fi   

Beslut om plats till eftermiddagsverksamheten meddelas senast i slutet av april.

luokanopettaja, koulunjohtaja Hirvikosken koulu
Anu Weckman
040 710 4700
anu.weckman@pyhtaa.fi
luokanopettaja, koulunjohtaja Suur-Ahvenkosken koulu
Tanja Wägar
040 710 4706
tanja.wagar@pyhtaa.fi
förskollärare, skolföreståndare Pyttis svenska skola
Paulina Hentunen
040 710 4704
paulina.hentunen@pyhtaa.fi
toimistosihteeri (kasvatus ja koulutus)
Johanna Niemimaa
040 512 9326
johanna.niemimaa@pyhtaa.fi
toimistosihteeri (kasvatus ja koulutus)
Sanna-Kaisa Forsman
040 710 4680
sanna-kaisa.forsman@pyhtaa.fi
klasslärare, skolföreståndare Pyttis svenska skola
Harriet Sillanpää
040 710 4704
harriet.sillanpaa@pyhtaa.fi
apulaisrehtori
Niklas Sjögren
044 357 5511
niklas.sjogren@pyhtaa.fi
rehtori
Sari Hakulinen
044 767 6640
sari.hakulinen@pyhtaa.fi