Sotning

En fastighetsägare eller -innehavare bör se till att eldstäder och rökkanaler sotas samt att ventilationskanaler och anordningar rengörs med bestämda mellanrum.

Ordnande av sotning
www.nuohoojat.fi

Sotning en gång om året
utförs i fastigheter som bebos permanent och som använder fast bränsle eller tung brännolja.

En gång vartannat år
sotas en eldstad som använder lätt brännolja.

En gång vart tredje år
utförs sotning i fritidsbostäder och tillhörande bastubyggnader.

Kommunens räddningsmyndighet kan av säkerhetsskäl bestämma att sotning ska utföras oftare än vad ovan sagts.
Om det uppstår meningsskiljaktigheter gällande sotningen avgörs ärendet av räddningsmyndigheten i Pyttis kommun.