Sotning

Sotning i Pyttis

Det är ägarens och innehavarens ansvar att se till att eldstäder och skorstenar samt ventilationskanaler och -utrustning rengörs med jämna mellanrum för allmänna utrymmen och utrymmen som är under lägenhetsinnehavarens kontroll.

Arrangemang av sotning Det lokala sotningsdistriktet upphörde i Pyttis den 30 juni 2019. Mer information om sotning och kontaktuppgifter till sotare hittas på: www.nuohoojat.fi. Kommunens räddningsmyndighet kan utfärda ett skriftligt beslut för en enskild fastighet om att sotningen kan utföras av någon annan än en sotare. Då krävs det att den som utför sotningsarbetet har en sotares yrkesexamen och nödvändig sotningsutrustning.

Sotningsintervaller

  • En gång om året sotas en eldstad med fast bränsle, flera bränslen eller tungolja med tillhörande skorsten. Om eldstadens eldhärd saknar lucka rengör sotaren den endast om fastighetens ägare eller innehavare separat kommer överens med sotaren.
  • Vartannat år sotas en eldstad med lättolja med tillhörande skorsten. Sotaren rengör endast eldhärd och eldplatsen för centralvärme-pannan och luftvärmeväxlaren om fastighetens ägare eller innehavare separat kommer överens med sotaren.
  • En gång vart tredje år sotas en privat fritidsbostad och dess bastueldstad med tillhörande skorsten. Sotningen måste utföras under den huvudsakliga användningstiden för fritidsbostaden. För fritidsbostäder som används året runt sotas eldstäder och skorstenar enligt det bränsle som används antingen varje år eller vartannat år.
  • Skicket för skorstenar för gaseldstäder kontrolleras vid brandskyddsinspektioner och om det behövs bestäms sotningen. Av säkerhetsskäl kan kommunens räddningsmyndighet bestämma att sotningen ska utföras oftare än det som nämnts ovan. Om en byggnads eldstad och skorsten har varit oanvänd i över tre år eller användningsändamålet ändras måste sotaren kontrollera och vid behov sota dem innan användning.

En eldstad är en enhet som är ansluten till byggnadens skorsten, där fast, flytande eller gasformigt bränsle förbränns, antingen inom eller utanför byggnaden. En skorsten är en plats i en eldstad för bortledning av rök med väggar. En anslutningsskorsten är en del av en eldstad där eldstaden ansluts till skorstenen och en sammanbindningsskorsten är en del av skorstenen där eldstaden eller anslutningsskorstenen ansluts till skorstenen. Om det uppstår oenigheter om sotningsintervall avgör Pyhtääs kommunala räddningsmyndighet frågan.

Rengöring av ventilationsutrustning

Fastighetsägaren eller innehavaren är ansvarig för att se till att ventilationssystemen rengörs på rätt sätt.

Årligen kontrollerade och rengjorda Ventilationssystem för professionella matlagningställen, där det bedöms nödvändigt. Industriella eller andra utrymmen där mycket brännbara ämnen samlas i kanalerna, såsom sprutmålningsverkstäder, snickerier och butiker samt bagerier och rökerier.

Minst vart 5:e år Ventilationssystem för vård- och serviceanläggningar samt för boendeverksamhet, studenthem och matsalar.

Det rekommenderas att det minst vart 10:e år Inspektion och vid behov rengöring av andra mekaniska ventilationssystem, såsom bostadshus, andra samlings- och affärslokaler samt arbetsplatser.

Räddningsmyndigheten kan i enskilda fall besluta att andra objekts ventilationssystem ska rengöras.

Sotningsarbete

Fastighetsägaren eller innehavaren är ansvarig för att se till att skorstenen kan sotas utan hinder. Fastighetsägaren eller innehavaren ska också tillhandahålla en obrännbar behållare för sotningsavfall på en brandsäker plats.

Särskilt ska tak- och takstegar samt takbroar vara i gott skick. Fastighetsägaren är ansvarig för sotasäkerheten för sotarens arbete.

För att möjliggöra sotningen och förhindra skador ska sotaren ta bort enheter som stör sotningen, såsom att öppna spjäll och tätningar, och säkerställa att de är öppna. Sotaren ska också vidta andra skyddsåtgärder, såsom skydd för spisar och bastustenar, och kontrollera att oljebrännaren är avstängd. Sotaren ska stänga av mekanisk ventilation.

Sotaren ska sota skorstenen med tillhörande utrustning samt anslutningar och anslutningsskorstenar. Sotaren ska ta bort det ackumulerade avfallet och askan från sotningen och se till att det inte finns en skadlig mängd brännbara ämnen kvar i skorstenen som kan orsaka sotbrand.

Sotaren ska sota eldstaden och rengöra spjällen samt kontrollera deras funktion. Sotaren ska kontrollera eldstädernas, skorstenarnas, stegarnas och sotningsställningarnas skick under sotningsarbetet. Sotaren ska öppna en blockerad skorsten och undersöka eventuella läckor.

Sotaren ska ta bort det ackumulerade brännbara avfallet och transportera det till den brandsäkra plats som ägaren eller innehavaren har avsatt. Sotaren ska återställa eldstaden med dess skorstenar och ventilation till det skick de var i innan sotningen. Fastighetsägaren eller innehavaren får ett intyg från sotaren om det utförda arbetet. Vid behov ska sotaren ge instruktioner om rätt användning av eldstaden.

Om sotaren upptäcker brister eller fel som utgör en brandrisk i eldstäderna eller skorstenarna, ska han eller hon skriftligen meddela dessa till objektets representant och till kommunens brandmyndighet.

Ytterligare arbete

Om det behövs ska sotaren transportera bort det brännbara avfallet från fastighetens område till en brandsäker och miljövänlig plats. Transport av brännbart avfall måste överenskommas separat med fastighetsägaren eller innehavaren.

Om det behövs ska sotaren utföra röksotning, vilket måste meddelas till nödcentralen och kommunens räddningstjänst i förväg. Försiktighetsåtgärder ska överenskommas med räddningsmyndigheten.