Detaljplanering

En detaljplan är en detaljerad plan över placeringen av markanvändningens olika funktioner. Sådana funktioner är till exempel boende, gator, tjänster, parker samt lek- och sportplatser. En detaljplan bestämmer i allmänhet också hur en byggnad ska placeras på tomten, hur många våningar byggnaden får ha samt hur effektivt byggandet får ske.

I Pyttis kommun har detaljplaner utarbetats för centraltätorten, kyrkobyn och södra delen av Fagerö. Du kan bekanta dig med detaljplanerna på sida http://karttapalvelu.kotka.fi/.

Stranddetaljplan

De tidigare strandplanerna är i dag stranddetaljplaner. En stranddetaljplan är oftast en markanvändningsplan som utgår från en privat markägares behov.