Socialarbete bland barnfamiljer och barnskydd

Socialt arbete bland barnfamiljer innebär utredning av livssituationen för familjer, barn och unga i behov av hjälp med att klara av vardagen. Till det sociala arbetet bland barnfamiljer hör också att hjälpa klienten att få kontroll över sin livssituation.

Stödformer inom barnskyddet är familjearbete, ekonomiskt stöd, semester- och stödfamiljer, hänvisande till specialservice och vid behov ordnande av stödomvårdnad. Inom barnskyddet sker samarbete mellan rådgivningen, dagvården, skolan och hälsovården, vilket grundar sig på principen och modellen om uppfostringsgemenskap.

Fostrings- och familjerådgivningen står till förfogande i frågor som gäller barnfostran och barnens utveckling och om problem och kriser uppkommer i en familj. Arbetsformerna är undersökning av barn och familjer, terapi samt ledning och rådgivning.

Avtal gällande vårdnaden om och umgänget med barn

Syftet med rätten till vårdnaden om och umgänget med barnet är att trygga positiva och nära relationer mellan barnet och föräldrarna vid skilsmässa.

I socialbyrån uppgörs avtal gällande vårdnaden om barn och umgängesrätten. Om föräldrarna inte kan komma överens om avtalet, måste domstolen fatta beslut om vårdnaden om barnet och umgängesrätten.

Underhållsavtal

Barnet har rätt till ett tillräckligt stort underhåll. Den förälder som inte bor med barnet är skyldig att betala underhållsbidrag. Underhållsbidragets storlek fastställs på socialbyrån eller via rätten.

Faderskapsutredning

Syftet med en faderskapsutredning är att få fram uppgifter enligt vilka faderskapet till ett barn fött utom äktenskapet kan fastställas. Faderskapsutredningen handhas av barnatillsyningsmannen i moderns hemkommun.

Underhållsstöd

Underhållsstödet är ett understöd som utbetalas av socialbyrån om underhållsbidraget fattas eller är otillräckligt. Underhållsstödet utbetalas till vårdnadshavaren om den underhållsskyldige försummat att betala underhållsbidrag eller underhållsbidraget av någon orsak har fastställts till ett mindre belopp än beloppet för underhållsstöd. Underhållsstöd utbetalas också om faderskapet till ett barn fött utom äktenskapet inte har fastställts.