Teiden nimeäminen

Tien nimeäminen ja tiennimen muuttaminen

Ehdotus perusteluineen on nähtävillä 6-20.10.2022

Maanmittauslaitos on lähestynyt Pyhtään kuntaa ja tiedustellut Vt 7:lle asetettua tienimeä Pyhtään kunnan puolella. Loviisan kunnan puolella tienimi on Ohikulkutie ja Kotkan puolella tienimi on Valtatie 7.

Vt 7:lle ei ole asetettu Pyhtäällä tiennimeä.

Yhdenmukaisuuden nimissä esitetään, että Vt 7 (Moottoritie) asetettaisiin myös Pyhtäällä nimeksi Valtatie 7. Tämä kuitenkin aiheuttaa tarpeen asettaa Valtatielle (vanha Vt 7, nykyisin mt 170) uusi nimi sekaannuksen välttämiseksi ja pelastuslaitoksen toiminnan helpottamiseksi.

  • Tekniikkalautakunta esittää VT 7:n nimeksi Valtatie 7 - Riksväg 7.
  • Tekniikkalautakunta esittää myös, että Valtatie - Riksvägen (vanha valtatie 7, nyk. maantie 170) nimettäisiin uudelleen Pyhtääntie - Pyttisvägen.

Mielipiteet tiennimiehdotuksesta pyydetään toimittamaan viimeistään 20.10.2022 osoitteeseen kirjaamo@pyhtaa.fi tai Pyhtään kunta, tekniikkalautakunta, Motellikuja 4, 49220 Siltakylä. .

Lisätietoja saa hallintoasiantuntija Taija Pajulta, p. 040 7104698 tai taija.paju@pyhtaa.fi.

Namngivning och ändring av ett vägnamn

Förslaget samt dess anledningar hålls framlagt 6-20.10.2022.

Lantmäteriverket har kontaktat Pyttis kommun och frågat vilket vägnamn är given till riksväg 7 i Pyttis. I Lovisa kallas vägen Omfartsvägen och i Kotka kallas vägen Valtatie 7.

RV 7 har inget namn i Pyttis.

För enhetlighets skull föreslås det, att Rv 7 (motorvägen) skulle nämnas Riksväg 7 också i Pyttis. Detta gör dock att Valtatie (gamla Rv 7, för nuvarande mt 170) måste ges ett nytt namn för att undvika förvirring och underlätta räddningstjänstens verksamhet.

  • Tekniknämnden föreslår att VT 7 skall nämnas Valtatie 7 - Riksväg 7.
  • Tekniknämnden föreslår också att Valtatie - Riksvägen (den gamla riksväg 7, nyvarande landsväg 170) namnet skall ändras till Pyhtääntie - Pyttisvägen.

Åsikter om vägnamnförslaget begäras att lämnas senast 20.10.2022 i adress kirjaamo@pyhtaa.fi eller Pyttis kommun, tekniknämnden, Motellgränden 4, 49220 Broby.

Ytterligare information ges av förvaltningssakkunnig Taija Paju, tel. 040 7104698.