Koulukuljetukset

Pääperiaate

Pyhtään kunta järjestää kaikkien sellaisten peruskoulua käyvien oppilaiden kuljetuksen, joiden kotikunta on Pyhtää ja joilla on perusopetuslain (POL) 32 §:n mukaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen tai avustamaan riittävässä määrin oppilaan kuljettamista tai saattamista, jos:

· Oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi.

· Koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen.

Maksuton koulukuljetus järjestetään myös esikoululaisen, 1.- ja 2. luokan oppilaan koulumatkan ylittäessä kolme kilometriä (Sivistysltk 26.10.2004 § 93).

Mikäli oppilas asuu lukuvuoden aikana osan aikaa myös toisen huoltajan luona, järjestetään maksuton koulukuljetus ainoastaan oppilaan Digi- ja väestötietoviraston tiedoissa olevasta vakituisesta asuinpaikasta oppilaan lähikouluun. Muilta osin mahdolliset kustannukset jäävät huoltajien maksettavaksi ja keskenään sovittavaksi.

Yli viiden kilometrin pituiset koulukuljetukset hoidetaan pääosin vuorolinja-autolla, johon oppilaalle annetaan kulkemista varten matkakortti. Mikäli vuorolinja-autoa ei kulje, koulukuljetus järjestetään joko osittain tai kokonaan tilauslinja-autolla tai taksilla.

Rehtori päättää hyvinvointilautakunnan hyväksymien perusteiden mukaan koulumatkan maksuttomuudesta sekä myöntää kuljetus- ja saattoavustukset. Oppilaalle joka on oikeutettu koulukuljetukseen, ei tarvitse anoa kuljetusta erikseen.

Koulujen johtajat ja rehtori järjestävät koulukuljetukset näiden periaatteiden mukaisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä muiden koulujen kanssa.