Rakentamisen luvat

Maankäytön ja rakentamisen luvat

Rakentamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki. Lisäksi tarkempia säännöksiä ja rakentamisesta annetaan asetuksella ja kunnan rakennusjärjestyksellä. Tärkeitä rakentamisessa huomioon otettavia säännöksiä on muun muassa maakäyttö- ja rakennusasetuksessa ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.

Tarkemmin rakentamista ohjaa alueella mahdollisesti oleva kaava. Rakentamista ohjaava kaava voi olla oikeusvaikutteinen yleiskaava ja asemakaava, joka voidaan laatia myös ranta-alueita varen.