Oppilashuolto

Kouluterveydenhuolto Pyhtäällä

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu ehkäisevä terveydenhuolto, joka pyrkii edistämään oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia koko kouluajan. Kouluterveydenhuolto toimii kiinteässä yhteistyössä opettajien ja oppilashuoltoon osallistuvien tahojen kanssa edistääkseen myös kouluyhteisön terveyttä ja turvallisuutta.

Oppilaan ohjaaminen terveisiin elämäntapoihin ja tukeminen eri kehitysvaiheissa on kodin ja terveydenhuollon yhteinen tehtävä.

Kouluterveydenhuollon ehkäisevään terveydenhuoltoon kuuluu: kasvun ja kehityksen seuraaminen, psyykkisen kehityksen ja itseluottamuksen tukeminen, ohjaus terveisiin elämäntapoihin, erityisseuranta niille oppilaille, joilla voi olla terveysriskejä, yhteistyö vanhempien ja opettajien kanssa sekä verkostotyö muun oppilashuoltohenkilökunnan (psykologi, kuraattori) kanssa.

Oppilaat jotka sairastuvat äkillisesti ja tarvitsevat lääkärinhoitoa hoidetaan terveyskeskuksen päivystyksessä. Koulupäivän aikana sairastuneelle annetaan ensiapu sekä arvioidaan hoidon tarve kouluterveydenhuollossa.

Kouluterveydenhoitoa ohjaa asetus
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) tuli voimaan vuoden 2011 alusta ja muutti aikaisemmat suositukset kuntia velvoittaviksi säännöiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa koululaisten terveystarkastusten lisääntymistä. Terveydenhoitaja tapaa vuosittain kaikki oppilaat.

Huoltajilla on mahdollisuus osallistua vuosittain järjestettäviin terveystarkastuksiin.

Osallistumista toivotaan erityisesti ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan terveystarkastuksiin jotka ovat laajoja, sisältäen myös lääkärintarkastuksen.

Koululääkärin ajanvaraus kouluterveydenhoitajan kautta.
8 lk:n oppilaille kirjoitetaan nuorison terveystodistus joka on voimassa 5 vuotta

9 lk:n oppilaat saavat terveyskortin, sisältäen rokotustiedot.

Kouluterveydenhoitaja
Kouluterveydenhoitaja Miia Vesa p. 0400 304 219 soittoaika arkisin klo 11:30-12:00.

Kouluterveydenhoitajan avovastaanotto Huutjärven koululla on ma, ti, ke ja pe klo 12:00 - 13:00.

Hirvikosken koulu, Suur-Ahvenkosken koulu ja Pyttis svenska skola: torstaisin sopimuksen mukaan.

Terveyskeskuksen kiireellisen hoidon tarpeen arviointi 05 4601 5790 ma-to klo 8:00-20:00 ja pe klo 8:00-16:00.

Kuraattoritoiminta Pyhtään oppilashuollossa

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä.
Kuraattorityössä pyritään lapsen tilanteita jäsentämällä lisäämään hänen voimavarojaan ja etsimään myönteisiä ratkaisuja.

Huomiota kiinnitetään erityisesti oppilaan

- arjen sujumiseen
- toimintakykyyn
- vuorovaikutussuhteisiin

Aloitteen kuraattorityön käynnistämiseksi voivat tehdä oppilas itse,
oppilaan huoltajat ja läheiset, opettajat tai koulun muu henkilökunta.

Oppilaat ohjautuvat kuraattorille mm.

1. Käyttäytymiseen liittyvistä syistä (poissaolot/koulunkäynnin
laiminlyönti, uhmakkuus, sääntöjen rikkominen, keskittymisvaikeudet,
motivaatio-ongelmat ja väkivaltainen käyttäytyminen).

2. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä syistä
(esim. kiusaamistilanteet ja kaverisuhdeongelmat).

3. Tunne-elämän vaikeuksiin liittyvistä syistä (ahdistuneisuus, pelot,
masentuneisuus, arkuus, jännittäminen).

4. Perhe-elämän tilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi (esim.
päihteiden käyttö perheessä, perheväkivalta tai mielenterveys-
ongelmat, kriisitilanteet, uupumus).

Kuraattoritoiminta on siis ”matalan kynnyksen” palvelua, joka on
käytettävissä ilman lähetteitä oppilaan omassa arjen ympäristössä.

Kuraattori on salassapitovelvollinen.

Koulukuraattori
Kari Siljander
040 557 8495

Tavattavissa Huutjärven koululla pääsääntöisesti ma, ke, to, pe, muilla kouluilla pääsääntöisesti tiistaisin.