Avustukset

Pyhtään kulttuuritoimi jakaa yleisiä toiminta-avustuksia ja kohdeavustuksia Pyhtäällä toimiville yhdistyksille, yhteisöille ja yksityisille tahoille. Avustusten hakuajat ilmoitetaan vuosittain Pyhtäänlehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Avustus maksetaan kullekin vuodelle varattujen määrärahojen puitteissa. Avustus voidaan periä takaisin, jos hakemuksen tai annettujen selvitysten osalta ilmenee puutteita tai väärinkäytöksiä.

Avustusten hakemukset avataan 25.2.2022

.

Hakemukseen vaaditut liitteet:

Yleinen toiminta-avustus

 • Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
 • Toiminta-avustusten jakoperusteina ovat: toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus. Päätöksen teossa otetaan huomioon toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus. 

Kohdeavustus

 • Talousarvio ja suunnitelma kohdeavustuksen käytöstä
 • Kohdeavustusta voi hakea hyvin perusteltuun tarkoitukseen. Avustuskohteita voivat olla:
  • pienet rakentamiskohteet
  • laite- ja kalustohankinnat sekä kunnossapitokulut
  • tapahtumakulut
  • leiri- tai retkitoiminta
  • kerhomateriaalihankinnat

Pyhtään kunnan kulttuuristipendi

Ehdotuslomake avataan 25.2. ja sulkeutuu 31.5.2022

Kulttuuristipendi voidaan myöntää henkilöille, yhdistyksille, seuroille, yh­tei­söil­le, organisaatioille vuosittain edellisen vuoden kulttuurisaavutusten pe­rus­teel­la. Stipendiin oikeuttavaksi saavutukseksi katsotaan yksittäisen kult­tuu­ri­toi­mi­jan, yhdistyksen tai seuran oma toiminta tai osallistuminen jo­hon­kin suurempaan kokonaisuuteen kotipaikkakunnalla, lähiseudulla, Suo­mes­sa tai ulkomailla. Saajalla pitää olla väes­tö­kir­ja­lain mukainen kotipaikka Pyhtään kunnassa kulttuuriteon ta­pah­tu­ma­het­kel­lä.

Tällä stipendillä halutaan huomioida jo tehtyä / toteutettua kulttuuritoimintaa, joka tuo esiin pyhtääläisyyttä tai Pyhtäätä paikkana kartalla.
Kult­tuu­ri- ja matkailusihteeri tekee ehdotuksen stipendin saajista kun­nan­hal­li­tuk­sel­le, joka tekee lopullisen päätöksen.

kulttuuri- ja matkailusihteeri
Pauliina Sakki
0400 587 911
pauliina.sakki@pyhtaa.fi