Vapaa-aikapalveluiden avustussääntö

PYHTÄÄN KUNTA - VAPAA-AIKAPALVELUT

AVUSTUSSÄÄNTÖ, urheiluseurat ja vapaat liikuntaryhmät sekä nuorisoyhdistysten ja nuorten vapaat toimintaryhmät

Hyvinvointilautakunta 24.11.2020 § 59, voimaantulo 1.1.2021

Hyvinvointilautakunta vahvistaa vuosittain vapaa-aikapalveluiden käyttösuunnitelmaan urheiluapurahoihin, urheiluseurojen ja vapaiden liikuntaryhmien sekä nuorisoyhdistysten ja nuorten vapaiden toimintaryhmien avustamiseen käytettävän summan. Hyvinvointilautakunta määrittää vuosittain painopisteet, joiden mukaiseen toimintaan avustukset kohdennetaan.

1. Yleiset avustusperiaatteet

Avustuksia ja apurahoja haetaan sähköisesti kunnan internet-sivuilla saatavilla olevilla lomakkeilla.

Toiminta-avustusten hakuaika on vuosittain 15.3. mennessä.

Kohdeavustusten hakuaika on vuosittain 30.10. mennessä.

Urheiluapurahojen hakuaika on vuosittain 30.10. mennessä.

Nuorten toimintarahassa jatkuva haku, käsittely nuorisovaltuuston ja hyvinvointilautakunnan kokousaikataulujen mukaan.

Avustusta ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta määrärahasta kunnan sisällä.

Avustuksia ei myönnetä edelleen muille yhteisöille tai yksityisille henkilöille jaettaviksi.

Hakemuslomakkeessa pyydetyt tiedot toimitetaan täydellisinä. Hakemusta voi täydentää myöhemmin, jos tarvittavat liitteet eivät ole saatavilla hakuaikaan mennessä.

Avustushakemuksia käsittelevä viranomainen voi lisäksi antaa määräajan, mihin mennessä puutteelliset hakemukset on täydennettävä tai puuttuvat asiakirjat toimitettava. Myöhästyneet ja hakemuksen täydentämispyynnön jälkeen vielä puutteellisina olevat avustushakemukset hylätään.

Avustus myönnetään ehdollisena. Avustusvarat on palautettava, jos niitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Avustuksen edellytyksenä on hakijan sitoutuminen päihteettömyyteen kaikissa toimintaan liittyvissä tilanteissa, jotka ovat avoimia lapsille ja nuorille. Toiminta-avustuksen käytössä hyväksyttäviä menoja ovat avustuksen saajan toiminnan tavoitteiden mukaiset toimintamenot. Avustusta ei saa käyttää alkoholin, tupakan tai muiden päihdyttävien aineiden hankintaan.

Tätä avustussääntöä ei muuteta kesken avustusvuoden. Mikäli havaitaan tarvetta tämän avustussäännön muuttamiseen, päättää hyvinvointilautakunta tarkistuksista vuosittain ennen avustusten haettavaksi julistamista.

2. Urheiluseurojen ja vapaiden liikuntaryhmien avustukset sekä urheiluapurahat

Urheiluseurojen avustukset jaetaan lautakunnan harkinnan mukaan kiinnittäen huomiota erityisesti:

 • toiminnan kokonaisvolyymiin (maksavat jäsenet/toimintaan osallistuvat sekä toiminnan määrä)
 • eri ikäryhmien huomioimiseen toiminnassa
 • hakijan toimintamuotojen monipuolisuuteen
 • monipuolisen ja saavutettavan liikunnan harrastamisen tukemiseen kunnassa
 • toiminnan kehittämiseen

2.1 Urheiluseurojen ja vapaiden liikuntaryhmien toiminta-avustukset

Toiminta-avustusten jaossa huomioidaan myös seuraavat asiat:

 • kunto-, terveys- ja erityisliikunnan aktiivisen harrastamisen edistäminen kunnassa
 • yhteistyö eri toimijoiden kesken
 • osallistuminen kunnan sekä liikuntaseurojen ja vapaiden toimintaryhmien järjestämiin tapahtumiin
 • edustaminen kuntaa erilaisissa kilpailuissa ja tapahtumissa myös muualla kuin omassa kunnassa

Toiminta-avustukset ovat tarkoitettu urheiluseurojen ja erilaisten vapaiden toimintaryhmien toiminnan tukemiseen. Avustuksella ei rahoiteta irtaimen omaisuuden hankintaa. Toiminta-avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on saatavilla kunnan internet-sivuilta. Hakemukseen tulee liittää yhdistyksen toimintakertomus, josta selviää mahdollisen edellisen avustuksen käyttö.

Toiminta-avustusten hakuaika on vuosittain 15.3. mennessä.

Avustuspäätöksestä ilmoitetaan hakijoille. Myönnetty toiminta-avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun yhdistys on toimittanut edellisen toimintakauden hyväksytyn toimintakertomuksen, tuloslaskelma ja tilin- tai toiminnan-tarkastajan lausunnon sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion.

2.2 Urheiluseurojen ja vapaiden liikuntaryhmien kohdeavustukset

Kohdeavustus voidaan käyttää muun muassa urheiluseurojen valmentajien ja ohjaajien koulutukseen, harjoitustilojen vuokrien kattamiseen (pois lukien kunnan harjoitustilojen vuokrat), Pyhtään alueelle valmistettavien suunnistuskarttojen ajantasaistamiseen sekä mahdollisiin muihin kertaluonteisiin toimintoihin.

Kohdeavustusta haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on saatavana kunnan internet-sivuilta ja hakemukseen tulee liittää selvitys avustuksen kohteesta. Lähtökohtaisesti avustusta voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran kalenterivuoden aikana. Avustus maksetaan toimitettuja tositteita vastaan.

Kohdeavustusten hakuaika on vuosittain 30.10. mennessä.

2.3 Urheiluapurahat

Urheiluapurahaa ja kannustusapurahaa voidaan myöntää Pyhtääläisille urheilijoille harjoituskustannusten kattamiseen kunnanvaltuuston vahvistaman apurahasäännön (liitteenä) mukaan. Hakemukset tulee tehdä sähköisinä lomakkeella, joka on saatavana kunnan internet-sivuilta. Urheiluapuraha haetaan henkilökohtaisella hakemuksella ja hakemukseen tulee nimetä saavutus, jonka perusteella apurahaa haetaan.

Urheiluapurahojen hakuaika on vuosittain 30.10. mennessä.

3. Nuorisoyhdistysten ja nuorten vapaiden toimintaryhmien avustukset

3.1. Nuorisoyhdistysten ja nuorten vapaiden toimintaryhmien toiminta-avustukset

Toiminta-avustus on tarkoitettu yhdistysten ja erilaisten vapaiden toimintaryhmien toiminnan tukemiseen. Avustuksella ei rahoiteta irtaimen omaisuuden hankintaa. Toiminta-avustusta haetaan lomakkeella, joka on saatavana kunnan internet-sivuilta ja hakemukseen tulee liittää yhdistyksen toimintakertomus, josta selviää mahdollisen edellisen vuoden avustuksen käyttö.

Nuorisotoiminnan avustamisen määrärahasta ovat avustuskelpoisia:

 1. Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikalliset jäsenyhdistykset tai muut paikalliset nuorisoyhdistykset, joiden jäsenmäärästä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Avustuksia ei myönnetä keskusjärjestöille eikä valtakunnallisille järjestöille.
 • Paikalliset nuorten vapaat toimintaryhmät, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita ja vähintään puolet on henkikirjoitettu Pyhtään kunnassa ja joiden toiminta ei ole kunnan tai muun verotusoikeuden omaavan yhteisön toimesta järjestettyä.
 • Sellaiset muiden paikallisten yhdistysten paitsi liikunta-, raittius- tai kulttuurijärjestöjen organisaatioon kuuluvat nuoriso-osastot, joiden jäsenmäärästä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita ja joiden toiminta on kirjanpidollisesti erotettavissa taustayhteisönä toimivan aikuisjärjestön toiminnasta.
 • Paikalliset rekisteröidyt yhdistykset sellaisen toiminnan osalta, jonka kohteena ovat alle 29-vuotiaat nuoret. Toimintaa on myös kokonaisuutena arvioiden voitava pitää nuorisotoimintana. Lisäksi edellytetään, että avustettavaan toimintaan ei saada avustusta muusta kunnan määrärahasta. Avustus myönnetään kohdeavustuksena.

Avustettavan toiminnan tulee kohdistua pyhtääläisiin lapsiin tai nuoriin. Lähtökohtana avustamisessa on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita pyhtääläisiä ja hakijan kotipaikka on Pyhtää.

Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut vapaa-aikapalveluille virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty.

Toiminta-avustusten hakuaika on vuosittain 15.3. mennessä.

3.2 Nuorisoyhdistysten ja nuorten vapaiden toimintaryhmien kohdeavustukset

Kohdeavustus voidaan käyttää muun muassa yhdistysten ohjaajien koulutukseen ja tilojen vuokrien kattamiseen sekä kertaluonteisiin toimintoihin. Kohdeavustusta haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on saatavana kunnan internet-sivuilta. Hakemukseen tulee liittää selvitys avustuksen kohteesta. Avustus maksetaan toimitettuja tositteita vastaan.

Kohdeavustusten hakuaika on vuosittain 30.10. mennessä.

3.3 Nuorten toimintaraha

Hyvinvointilautakunta vahvistaa vuosittain vapaa-aikapalveluiden käyttösuunnitelmaan nuorten itse järjestämään toimintaan tarkoitetun avustuksen. Avustus on haettavissa ympäri vuoden.

Avustushakemukset osoitetaan Pyhtään nuorisovaltuustolle, joka arvioi hakemukset ja esittää avustusten myöntämistä hyvinvointilautakunnalle. Avustuksen tarkoituksena on tukea nuorten toimintaa, mahdollistaa joustava päätöksenteko sekä kannustaa nuoria vaikuttamamaan asioihin.