Val

VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET 2022 I PYTTIS KOMMUN

Befolkningscentralen utarbetar för var och en som införts i rösträttsregistret ett meddelandekort och sänder till de röstberättigade, vilkas adress är känd. Röstningskortet ombeds att sparas och uppvisas på röstningsstället för att underlätta röstningen. Om meddelandekortet fattas, hindrar detta dock inte den röstberättigade att rösta.

Den röstande är skyldig att styrka sin identitet för valförrättaren. Person, som inte kan förete något dokument som styrker hans eller hennes identitet, har möjlighet att få ett avgifsfritt, provisoriskt personkort för röstningsändamål från polisstationen.

FÖRHANDSRÖSTNING
Förhandsröstningen för välfädsområdesvalet den 23 januari 2022 ordnas under tiden 12.1.-18.1.2022. De allmänna förhandsröstningsställena i Pyttis kommun är Pyttis bibliotek, Huutjärvivägen 30 och röstningsbussen.

I biblioteket förrättas förhandsröstning enligt följande:
onsdag-torsdag                12.-13.1.2022                   kl. 10-18
fredag                                14.1.2022                          kl. 10-17
lördag-söndag                  15.-16.1.2022                   kl. 10-14
måndag-tisdag                 17.-18.1.2022                   kl. 10-19

Röstningsbussen kör torsdagen 13.1.2022 enligt följande tidtabell:
09.00-10.00   Päkki Pub, Svartbäckvägen 374
10.30-11.00   Mogenpört by, Byvägen 55
11.15-11.45   Tuskas, Tuskasvägen 460
13.15-14.30   Kyrkoby bankhus, Pyttisvägen 14
15.00-17.00   Hirvikoski skola,  Äsvägen 1631 A 
17.15-17.45   Haavisto, Vastilavägens och Antinniemivägens korsning

På förhand får väljarna rösta på vilket som helst förhandsröstningsställe i Finland eller utomlands. En förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena finss på justitieministeriets valsidor på  www.vaalit.fi.

HEMMARÖSTNING
Röstberättigad person, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället utan oskäliga svårigheter, får förhandsrösta hemma i den kommun, som i rösträttsregistret är antecknad som hans eller hennes hemkommun. En närståendevårdare enligt lageno m stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstnings får rösta i samband med hemmaröstningen, om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes hemkommun. Andra familjemedlemmar till den som har rätt rösta hemma får inte rösta vid hemmaröstninng.

Den som önskar förhandsrösta hemma skall anmäla detta skriftligt eller per telefon till centralvalnämnden. Centralvalnämndens adress är: Pyttis kommun, Motellgränd 4, 49220 Broby, telefon (05) 4601 5600, 046 922 8207 e-post: kunnanvirasto@pyhtaa.fi. Anmälan bör göras senast tisdagen 11.1.2022 före kl 16. Blanketter för skriftlig anmälan finns på kommunkansliet. Anmälan på den röstandes vägnar kan också göras av en person, son han eller hon har utsett.

ANSTALLTRÖSTNING
Anordnande av förhandsröstning i socialvårdens verksamhetsenheter i Pyttis kommun meddelas separat i var och en av enheterna.

RÖSTNING PÅ VALDAGEN
Valdagen är söndagen 23.1.2022. Röstningsställena är öppna valdagen kl 9-20.

Röstningsställena:
1.    Broby-Heinlax röstningsområde, Pyttis bibliotek, Huutjärvivägen 30

2.    Kyrkonejdens röstningsområde, Stor-Abborfors skola, Pyttisvägen 1

OMRÖSTNING I KARANTÄN ELLER ISOLERING I PYTTIS KOMMUN

Gör så här om du är i karantän eller har symtom i luftvägarna
För väljare med luftvägssymtom och väljare i karantän har särskilda åtgärder planerats så att också de ska kunna rösta.

Förhandsröstning i Finland 12.1.–18.1.2022
Om du har symtom i luftvägarna, ta ett coronatest och vänta på ett negativt testresultat innan du förhandsröstar.

Den vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe i hemlandet eller röstningsstället på valdagen kan rösta hemma.

I detta fall kommer en valförrättare som utsetts av den kommunala centralvalnämnden på en viss överenskommen tidpunkt hem till honom eller henne och tar emot röstningen.

Väljaren ska anmäla sin önskan att rösta hemma till centralvalnämnden i sin hemkommun. Anmälan ska göras till centralvalnämnden skriftligen eller per telefon senast tisdagen den 11 januari 2022 före kl. 16. Centralvalnämndens telefonnummer och adress finns på meddelandekortet som skickats till väljaren per post. Anmälan kan på väljarens vägnar göras av någon som han eller hon har utsett.

I princip hoppas Pyttis kommun att personer som karantäniseras eller isoleras på grund av Covid-19 skulle rösta utomhus på valdagen den 23 januari 2022, om karantän eller isolering skulle vara den enda anledningen till väljarens förmåga att flytta till vallokalen.

Om du är i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare ska du inte komma till förhandsröstningsstället. Om möjligt, vänta tills karantänen eller isoleringen är slut innan du röstar.

Valdagen den 23 januari 2022
Om du vet att du på valdagen kommer att vara i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare, kontakta de kommunala valmyndigheterna (tel. 046 922 8207 eller vaalit@pyhtaa.fi) och fråga om det finns möjlighet att rösta utomhus.

Kom inte in i vallokalen.

En person som befinner sig i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare, får inte lämna sitt hem för att ta sig till röstningsstället utan tillstånd av en smittskyddsläkare.

VALREKLAM
Utomhusreklam av val kan börja placeras ut en vecka innan förhandsröstningen börjar, dvs. den 5 januari 2022.

Ställningarna (80x120 cm, bakplatta redo) är placerade:

1. Malmsmossevägen 2, 49220 Broby

2. Pyttisvägen 13, 49270 Pyttis

Centralvalnämnden i Pyttis kommun
sekreterare Tommi Koskinen, 046 922 8207

Aluevaalit 2022 Pyhtään kunnassa

Justitieministeriets valsidor