Vaalit

ALUEVAALIT 2022 PYHTÄÄ KUNNASSA

Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortit niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään äänestyspaikalla äänestyksen jouduttamiseksi. Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä.

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Tammikuun 23. päivänä 2022 toimitettavissa aluevaaleissa järjestetään ennakkoäänestys 12.1.-18.1.2022. Yleiset ennakkoäänestyspaikat Pyhtään kunnassa ovat Pyhtään kirjasto, Huutjärventie 30 ja äänestysbussi.

Kirjastossa ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 12.1.-18.1.2022 seuraavasti:
ke-to             12.-13.1.2022                 kello 10-18
pe                 14.1.2022                         kello 10-17
la-su             15.-16.1.2022                  kello 10-14
ma-ti             17.-18.1.2022                 kello 10-19

Äänestysbussi kiertää torstaina 13.1.2022 seuraavan aikataulun mukaisesti:
09.00-10.00   Päkki Pub, Purolantie 374
10.30-11.00   Munapirtin kylä, Kylätie 55
11.15-11.45  Tuuski, Tuuskintie 460
13.15-14.30   Kirkonkylän pankkitalot, Pyhtääntie 14
15.00-17.00   Hirvikosken koulu, Harjuntie 1631 A  
17.15-17.45   Haavisto, Vastilantien ja Antinniementien tienhaara

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat nähtävissä oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse. Keskusvaalilautakunnan osoite on: Pyhtään kunta, Motellikuja 4, 49220 Siltakylä, puh. (05) 4601 5600, 046-922 8207, s-posti: kunnanvirasto@pyhtaa.fi. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16. Lomakkeita kirjallista ilmoitusta varten on saatavana kunnanvirastolta. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

LAITOSÄÄNESTYS
Ennakkoäänestyksen järjestämisestä Pyhtään kunnan alueella olevissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä ilmoitetaan näissä kussakin erikseen.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
Vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9-20.

Äänestyspaikat:
1.    Siltakylä-Heinlahden äänestysalue, Pyhtään kirjasto, Huutjärventie 30
2.    Kirkonseudun äänestysalue, Suur-Ahvenkosken koulu, Pyhtäänkuja 1

ÄÄNESTÄMINEN KARANTEENISSA TAI ERISTYKSESSÄ PYHTÄÄLLÄ

Näin toimit, jos olet karanteenissa tai sinulla on hengitystieoireita
Hengitystieoireisia ja karanteenissa olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi.

Ennakkoäänestysaikana kotimaassa 12.1.–18.1.2022
Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koronatestissä ja odota testitulosta ennen kuin äänestät ennakkoon.
Jos olet omaehtoisessa karanteenissa, odota karanteenin päättymistä ennen kuin äänestät.

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Vuoden 2022 aluevaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Pyhtään kunta toivoo lähtökohtaisesti, että koronan vuoksi karanteenissa tai eristyksessä olevat henkilöt äänestäisivät vaalipäivänä 23.1.2022 ulkoäänestyksessä, mikäli koronatartunta tai -altistus olisi ainoa syy sille, että äänestäjän kyky liikkua äänestyspaikkaan on rajoittunut.   

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä siis tule ennakkoäänestyshuoneistoon. Odota mahdollisuuksien mukaan karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät!

Vaalipäivänä 23.1.2022 
Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, ota yhteyttä kunnan keskusvaalilautakuntaan (p. 046 922 8207 tai vaalit@pyhtaa.fi) mahdollisuudesta äänestää ulkona.

Älä tule sisälle vaalihuoneistoon.

Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle ilman tartuntatautilääkärin lupaa.

ULKOMAINONTA
Vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 5.1.2022.
Vaalikehikoiden (80x120 cm, taustalevy valmiina) paikat ovat:
1. Malminsuontie 2, 49220 Siltakylä 
2. Pyhtääntie 13, 49270 Pyhtää 

Pyhtään keskusvaalilautakunta
sihteeri Tommi Koskinen, 046 922 8207

Välfärdsområdesvalet 2022 i Pyttis kommun

Oikeusministeriön vaalisivut

Kymenlaakson hyvinvoitialue