Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen

Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen

Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada työmarkkinatukea.

Työmarkkinatukea haetaan ilmoittautumalla ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta. Kela rakentaa yrittäjille oman verkkohakemuksen. Ilmoitamme kela.fissä tarkemmin, milloin yrittäjä voi täyttää hakemuksen Kelan sähköisessä asiointipalvelussa.

Yrittäjät voivat alkaa hakea työmarkkinatukea 16.3 alkaen. Sitä voi hakea myös takautuvasti.

Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada työmarkkinatukea. Yrittäjätuloa voi saada myös työmarkkinatuen ohessa, jolloin tulo pienentää työmarkkinatuen määrää.

Yrittäjälle maksettava työmarkkinatuki maksetaan ilman lapsikorotusta. Työmarkkinatuki on 33,66 euroa päivässä, ja siitä maksetaan veroa.

Muutokset ovat voimassa 30.6. asti.

Työmarkkinatukea pitää hakea ennen toimeentulotukeen turvautumista

Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, ja sen määrään vaikuttavat kaikki asiakkaan ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varat. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Perustoimeentulotukea ennen pitää selvittää oikeus esimerkiksi työttömyysetuuksiin, asumisen tukiin, vanhempainpäivärahoihin ja sairauspäivärahaan.

Lisätietoja medialle:

Antti Ristimäki, juristi, Kela
puh. 020 6342 194, antti.an.ristimaki@kela.fi

Lisätietoja asiakkaille:

 

Företagare får temporär rätt till arbetsmarknadsstöd

Företagare kan få arbetsmarknadsstöd om arbetet i företaget har upphört eller företagarinkomsten på grund av coronaepidemin är mindre än 1 089,67 euro i månaden. Man behöver inte lägga ned företagsverksamheten för att få arbetsmarknadsstöd.

En företagare som ansöker om arbetsmarknadsstöd ska först anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. Därefter kan företagaren ansöka om arbetsmarknadsstöd hos FPA. FPA bygger upp en egen e-tjänst för företagare. Vi informerar närmare på fpa.fi om när företagare kan börja fylla i ansökningar i FPA:s e-tjänst.

Företagare kan ansöka om arbetsmarknadsstöd från och med 16.3. Ansökan kan också göras retroaktivt.

Man behöver inte lägga ned företagsverksamheten för att få arbetsmarknadsstöd. Det är också tillåtet att ha företagarinkomst vid sidan av arbetsmarknadsstödet. I så fall minskar inkomsten beloppet av det arbetsmarknadsstöd som betalas ut.

Arbetsmarknadsstödet till företagare betalas utan barnförhöjning. Arbetsmarknadsstödet är 33,66 euro per dag och det är en skattepliktig förmån.

Ändringarna gäller till 30.6.

Man måste ansöka om arbetsmarknadsstöd innan man tyr sig till utkomststöd

Det grundläggande utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand. Alla kundens och kundens familjs disponibla inkomster och tillgångar inverkar på beloppet. Också övriga sociala förmåner räknas som inkomster. Innan grundläggande utkomststöd beviljas måste man utreda rätten till exempelvis arbetslöshetsförmåner, stöd för boende, föräldradagpenningar och sjukdagpenning.

Närmare information för medierna:

Antti Ristimäki, jurist, FPA
tfn 020 6342 194, antti.an.ristimaki@fpa.fi

Närmare information för kunderna:

 

Self-employed persons to gain temporary eligibility for labour market subsidy

Self-employed persons can get labour market subsidy payments if they have stopped working as self-employed or if their income from self-employment is less than EUR 1,089.67 per month because of the coronavirus epidemic. They do not have to close their business altogether to qualify for labour market subsidy.

For self-employed persons wishing to apply for labour market subsidy, the first step is to register with TE Services as an unemployed jobseeker. After that, they can apply to Kela for labour market subsidy. Kela is creating an online application feature for self-employed persons. We will post more details on www.kela.fi as soon as this feature becomes available on Kela’s e-service.

Self-employed persons can apply for labour market subsidy for the period beginning 16 March 2020. The application can be made retroactively.

Self-employed persons do not have to close their business altogether to qualify for labour market subsidy. They can continue to earn self-employment income while receiving labour market subsidy payments, but any income will reduce the labour market subsidy.

Any minor children that the recipient may have do not increase the labour market subsidy. The amount of the labour market subsidy per day is EUR 33.06, and it is taxable income.

The temporary changes being introduced will apply until 30 June 2020.

Labour market subsidy must be claimed before applying for social assistance

Basic social assistance is a last-resort form of financial aid which is affected by all of the income and assets available to the applicants and their families. Other social security benefits are counted as income. Before applying for basic social assistance, applicants must find out whether they might be entitled to other social benefits, including unemployment benefits, housing benefits, benefits for parents, or sickness allowance.

Media inquiries:

Antti Ristimäki, Legal Counsel, Kela
tel. 020 6342 194, antti.an.ristimaki@kela.fi

Additional information for customers: