Koronatiedotteet

PYHTÄÄN KUNNAN KORONAVIRUSTIEDOTTEET

Kokoamme tälle sivulle kaikki Pyhtään kunnan tiedotteet koskien koronavirusasiaa. Päivitämme aina uusimman tiedotteen ylimmäksi.

Myös Kymsote tiedottaa koronaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. 

 

Tiedote: 24.3.2020

PYHTÄÄN KUNNAN KORONAVIRUKSEEN LIITTYVÄ TIEDOTE

 

Pyhtään kunnanhallitus kuuli tiedonannon koronavirukseen liittyen ja päätti toimenpiteistä 23.3.2020 kokouksessaan

Pyhtään kunnanhallitus kuuli eilen kokouksessaan tiedonannon koronatilanteesta. Esitys piti sisällään poikkeustilanteeseen siirtymisen ja johtamiseen liittyvän katsauksen, korona päätöslokikirjan, arvion kriisin vaikutuksista kunnan talouteen, henkilöstöpoliittisen katsauksen sekä alueellisen yrityksiin kohdistuvan tilannekatsauksen, perustuen Cursor Oy:n sekä Etelä-Kymenlaakson kuntien käymiin keskusteluihin.

 

Kunnanhallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan:

1. Päätösvallan siirtäminen viranhaltijalle normaaliolojen häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa

Kunnanhallitus päättää siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa normaaliolojen häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa välittömästi seuraavalla tavalla:
Kunnanjohtaja käyttää kunnan hallintosäännössä määrittelemästä toimivallasta poiketen kunnanhallituksen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä, kuten esimerkiksi kunnan toimipisteiden ja toimintojen sulkemista sikäli, kun asia on kunnan toimivallan piirissä.

 

Tämä päätösvalta otetaan käyttöön koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. Kunnanjohtaja tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset kunnan valmiusjohtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Päätöksistä pidetään päätösmuistiota ja tarvittaessa pöytäkirjaa ja nämä raportoidaan kunnanhallitukselle sähköpostitse. Tämän erityistoimivallan lakkaamisesta päättää kunnanhallitus erikseen. Kunnanjohtajalle delegoitu toimivalta lakkaa automaattisesti poikkeusolojen päättyessä.

              

 

2. Kunnanhallitus päätti käynnistää tarvittavat yhteistoimintamenettelyt.

Kunnanjohtajalle delegoidaan päätösvalta henkilöstön lomauttamisesta tarvittaessa yhteistoimintalain 15 §:n mukaisesti, kun asia perustuu suoraan tai välillisesti viruspandemiaan. Yhteistyötoimikunnan roolina on seurata ja arvioida yhteistoimintamenettelyjä ja toimenpiteitä. Menettelyssä tulee ottaa huomioon valtion ja kuntatyönantajan ohjeistus sekä esimerkiksi ikäihmisten hyvinvoinnin varmistamiseen liittyvät velvoitteet valtiolta. Kunnanjohtajan tekemä päätös annetaan välittömästi tiedoksi kunnanhallitukselle.

 

3. Kunnanhallitus hyväksyi alueellisesti sovitun linjauksen mukaisesti yritysten tukipakettiin liittyvät seuraavat päätösehdotukset:

a. Yritysvuokralaisten maksuehtoihin kohdistuvat huojennukset

Yrityksille voidaan myöntää poikkeustilanteessa yrityksen tilanteen vaatiessa pidennystä maksuaikaan. Tämä koskee sekä tilavuokria että maanvuokria. Mahdollisista vuokranalennuksista päätetään erikseen myöhemmin. Kunta ja sen tytäryhteisöt harkitsevat yritysvuokralaisten maksuihin kohdistuvia huojennuksia tapauskohtaisesti.

b. Maksuehtojen muuttaminen

Yrittäjien maksuvaikeuksien uhatessa helpotukset erityisesti paikallisten yritysten laskujen maksuehtoihin sekä kunnan maksusuoritusten jouduttamiseen.
Kunta myöntää tarpeen mukaan lähettämilleen laskuille maksuaikaa ilman lisäkuluja
Kunnan saatavia ei siirretä perintään ennen 1.7.2020
Kunnan soveltama maksuehto on ostolaskujen osalta yleisohjeistuksena 14 päivää.

 

c. Hankinnat

Julkisten hankintojen toteuttaminen suunnitellusti on erittäin tärkeää yrityksille. Käydään läpi tulevia hankintoja ja vauhditetaan niiden toteutusta sekä paikallisten yritysten osallisuutta. Hankintaohjeistusta muutetaan seuraavasti:
Nykyiset hankinnat viedään eteenpäin sovitusti ja aikaistetaan hankintojen toteutusta mahdollisuuksien mukaan.
Alle kansallisen kynnysarvon jäävät hankinnat toteutetaan pääsääntöisesti sähköpostitarjousten avulla. Tarjoukset tulee kysyä vähintään kolmelta eri yritykseltä ja hankinnoissa tulee huomioida huolto- ja toimitusvarmuuteen liittyvät tekijät.
Huolehditaan siitä, että alueen yritykset saavat tietoa tarjouspyynnöistä ja tarvittavaa tukea niihin vastaamiseen.
Hankinnat jaetaan osiin hankintalain mukaisesti esimerkiksi tuoteryhmittäin ja alueittain. Lisäksi valitaan hankintaan useampi tarjoaja toimittajaksi mikäli se on mahdollista.
Aina kun tarpeellista sovitellaan maksuehtoja yhdessä sopimuskumppanien kanssa.
Pyritään löytämään nykyisille sopimuskumppaneille korvaava työtä jos sopimuksen mukainen toiminta on estynyt.  

 

4. Kunnanhallitus päätti, että kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä päiväkodeissa olevien lasten huoltajille hyvitetään varhaiskasvatusmaksu, mikäli lapsi on poissa yhtäjaksoisesti 25.3 alkaen valtioneuvoston linjaamien poikkeusolojen päättymiseen asti tai takautuvasti jo 18.3. alkaen, niiden osalta, jotka ovat jo tällöin jääneet pois varhaiskasvatuksesta. Ehtona on, että poissaolo on yhtenäinen ja ilmoitettu etukäteen.

 

Kunnanjohtaja Jouni Ehon kommentti: ”Kunnanhallituksen päätökset kielivät tilanteen vakavuudesta. Vaikka viranhaltijoiden toimivaltuuksia päätettiinkin laajentaa, jatkamme poikkeusoloissa johtamista määrätietoisesti tiiviissä vuorovaikutuksessa viranhaltijajohdon sekä poliittisen johdon kanssa. YT menettelyllä kunnanhallitus varautuu poikkeustilanteen pitkittymiseen ja siitä mahdollisesti koituviin taloudellisiin lisähaasteisiin. YT menettelyiden lähtökohtana on koronaviruksen johdosta toistaiseksi suljetut tai rajatut kunnan järjestämät palvelut tai toiminnot. Tulemme käymään menettelyn YT lain hengen mukaisesti ja myös siinä viestintä ja vuorovaikutus henkilöstön edustajien, työnantajan edustajien sekä luottamushenkilöjohdon kanssa on avainasemassa. Prosessin ensimmäinen askel on kutsua kunnan YT toimikunta paikalle vielä tämän viikon aikana ja käydä tilanne yhdessä läpi.”

 

Lisätietoja          
Pyhtään kunta
kunnanjohtaja Jouni Eho
puh. 044 767 6674
jouni.eho@pyhtaa.fi

 

 

Koronavirukseen liittyvä tiedote 17.3.2020

Pyhtään kunnan toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi

Pyhtään kunnan johtoryhmä käsitteli tiistai aamuna valtioneuvoston linjauksia korona epidemiaan liittyen ja päätti seuraavista toimenpiteistä.
Päätökset vaikuttavat seuraavasti Pyhtään kunnan palveluihin:

Varhaiskasvatusta tarjotaan edelleen
Kaikki kunnan päiväkodit pysyvät auki. Myös yksityiset päiväkodit ovat avoinna.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutoimiston asiointi hoidetaan sähköpostin välityksellä (tiina.tura@pyhtaa.fi).

Kouluissa ja esiopetuksessa erityisjärjestelyjä
Perusopetuksen vuosiluokat 1.-9. ja ammattikoulut siirtyvät etäopetukseen keskiviikosta 18.3. lähtien.

Perusopetuksen etäopiskeluratkaisuun on kaksi poikkeusta. Ensinnäkin vuosiluokkien 1-3 opetusta järjestetään niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Toisena poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Tarvittaessa oppilaille ja huoltajille lähetetään lisätietoja suoraan kouluista.

Etäratkaisunkin aikana erityisen vaativan hoidon oppilaat saavat edelleen mahdollisuuden kokopäivätoimintaan.

Kotkassa lukiot siirtyvät etäopetukseen jo tiistaista 17.3. lähtien. Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistuksen mukaisesti.

EKAMI on myös siirtynyt etäopiskeluun 17.3. alkaen.

Etäopetuksen järjestelyt
Perusopetuksen etäopetus toteutetaan Wilman kautta. Huoltajien tulee seurata aktiivisesti WILMA viestintää.
Opettajat seuraavat oppilaiden osallistumista opetukseen päivittäin. Oppilaan poissaolot ilmoitetaan normaaliin tapaan Wilman kautta. Mikäli oppilaalla ei ole käytössään tietokonetta, älypuhelinta tai tablettia, voi tietokoneen lainausmahdollisuutta tiedustella koululta.
Opettajat ja muu henkilökunta työskentelevät etäopetusjakson aikana omalla koulullaan. Opiskeluhuollon palveluita tarjotaan normaalisti. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen oppilaille ja huoltajille.

Nuoriso verkkoon
Pyhtään nuorisotilat suljetaan 17.3. alkaen ja toiminta siirtyy verkkoon erilaisille sosiaalisen median alustoille.
Lisää tietoa poikkeavista toiminnoista ja tavoitettavuudesta löytyy nuorisotilojen sosiaalisista medioista.

Kirjasto
Kirjastot ovat suljettu 17.3. lähtien, kirjastoauto ei myöskään kierrä kirjastojen ollessa suljettu. Omatoimikirjasto on myös pois käytöstä.

Urheilutilat
18.3. lähtien liikuntahallit, koulujen liikuntasalit on suljettu toistaiseksi. Harjoitusvuoroja ei jaeta urheilutiloihin tänä aikana.

Asioinnissa siirrytään käyttämään digitaalisia palveluita
Kunnanvirasto on suljettu asiakkailta. Kunnanvirastolle, esim. kirjaamoon tuotavat asiakirjat voi toistaiseksi jättää kunnan postilaatikkoon (Pyhtäänlinnassa, Motellikuja 4 ulkoseinässä, pääoven vieressä).
Kunnan puhelinvaihde toimii normaalisti.
Asiakirjapyyntöihin vastataan puhelimitse ja sähköisesti.

Joukkoliikenne toimii toistaiseksi normaalisti
Waltti-kortin tilaukset ja lataukset sekä ajantasaista aikataulutietoa sivustolta www.kotkanaikataulut.fi
Waltti-kortti on edullisin tapa matkustaa. Matkustajia pyydetään välttämään käteismaksua.

Kunnan henkilöstön ohjeistusta päivitetty
Pyhtään kunnan henkilöstö siirtyy etätöihin niiden työtehtävien osalta, jossa se on mahdollista.
Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla

Lisätietoja       
Pyhtään kunta, kunnanjohtaja Jouni Eho, puh. 044 767 6674, jouni.eho@pyhtaa.fi

 

16.3. Koronavirukseen liittyvä tilannekatsaus

Pyhtään kunnan johtoryhmä kokoontui tänään maanantaina klo 8.00 ja kävi tilannekatsauksen koronavirukseen liittyen. Tilannevalmius on yllä, johtoryhmä on valmiustilassa liittyen koronavirustilanteeseen ja seuraa tilannetta jatkuvasti.

Johtoryhmä päätti perjantaina 13.3.2020 ylimääräisessä kokouksessaan, että kunnassa noudatetaan matkustamiseen, työntekoon ja koulunkäyntiin liittyen Kuntatyönantajien ennakoivia ohjeita sekä Suomen hallituksen torstaina 12.3.2020 julkaisemia ohjeita koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja osallistuivat myös Kymenlaakson turvallisuusfoorumin ylimääräiseen etäyhteyskokoukseen maanantai aamuna 16.3.2020, joka käsitteli tilannekuvan Kaakkois-Suomen alueella.

”Koronavirus koettelee nyt yhteiskuntaamme monelta eri kantilta. Sosiaali- ja terveydenhuoltokyvyn turvaaminen tulisi olla nyt kaikkien kansalaisten ja eri toimijoiden ykkösprioriteetti. Pyhtään kunta on omalta osaltaan mukana kantamassa tätä vastuuta ja kaikki toimenpiteet, millä voidaan asiantuntija-arvioihin perustuen turvata alueemme sosiaali- ja terveyspalveluiden kantokyky, tulee nyt ottaa käyttöön, ” toteaa Kunnanjohtaja Jouni Eho.

Kuntatyönantajien ohjeet:
https://www.kt.fi/sopimukset/ohjeet/kvtes/koronavirus-suositus-poissaol…

Valtioneuvoston ohjeet:
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-pa…

Johtoryhmän 16.3.2020 kokouksessa linjattiin uusina toimenpiteinä seuraavat:

 • Koulujen, päivähoidon ja esiopetuksen osalta Pyhtään kunta toimii valtakunnallisten ja alueellisten suositusten mukaisesti.
  • Ensisijainen tiedotuskanava Pyhtään koulujen osalta on WILMA ja tiedotus huoltajiin päin tapahtuu Rehtori Sari Hakulisen toimesta.
 • Kunnan kokouksiin liittyvää ohjeistusta on tarkennettu siten, että kunnan henkilökunnan tulisi siirtää kaikkiin kokouksiin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan sähköisiin järjestelmiin (Skype, tmv.). Välttämättömiin sisäisiin kokouksiin on määritelty kokoontumisrajaksi 10 henkilöä. 
 • Maaliskuun osalta toimielinten kokoukset pyritään järjestämään sähköisten järjestelmien kautta. Esittelijät sopivat asiasta puheenjohtajien kanssa. Toimielimiä tullaan ohjeistamaan tästä käytännöstä tarkemmin sähköpostitse tämän viikon aikana.
  • Kunnanhallitus 23.3.2020
  • Tekniikkalautakunta 31.3.2020

Terveystalon linjaukset (13.3.2020)

Terveystalo on linjannut, että tällä hetkellä terveyskeskuksessa annetaan aikoja vain kiireellisiin asiointeihin. Ennen saapumista tulee soittaa terveyskeskukseen.
Pyhtäällä noudatetaan terveysviranomaisten ohjeita (THL) ja Kymsoten ohjeita. https://www.kymsote.fi/miten-toimia-jos-epailen-koronavirustartuntaa

Lisätietoja       Pyhtään kunta, kunnanjohtaja Jouni Eho, puh. 044 767 6674,  jouni.eho@pyhtaa.fi

13.03.2020

 

Tiedote: 13.3.2020

PYHTÄÄN KUNNAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET KORONAVIRUKSEN LEVIÄMISEN EHKÄISYYN

Pyhtään kunnan johtoryhmä on valmiustilassa liittyen koronavirustilanteeseen ja seuraa tilannetta jatkuvasti.

Pyhtään kunnan ylimääräisessä johtoryhmän kokouksessa on tänään päätetty noudattaa matkustamiseen, työntekoon ja koulunkäyntiin liittyen Kuntatyönantajien ennakoivia ohjeita sekä Suomen hallituksen eilen julkaisemia ohjeita koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Näistä esimerkkeinä:

 • Matkustamista kotimaassa ja ulkomailla tulee harkita tarkkaan
 • Koulutustilaisuuksia ja kokouksia tulee harkita tarkkaan, ellei ne ole etätilaisuuksia. Kokouksiin osallistumisesta tulee keskustella oman esimiehen kanssa ja esimiehet voivat konsultoida asiassa valmiusjohtoryhmää.
 • Etätyötä suositaan
 • Saavuttaessa ulkomaan epidemia-alueelta kotimaahan, tulee sopia esimiehensä kanssa työhön paluun ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa).
 • Epidemia-alueelta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta ja poissa-olosta (kaksi viikkoa) yhdessä palvelutuottajan tai koulutuksen järjestäjän kanssa.
 • Karanteeniohjeita tulee noudattaa, kun on epäilys, että työntekijä on voinut altistua koronavirukselle
 • Vähänkään sairaana ei ole syytä tulla töihin

Lisäksi kunnan johtoryhmä on tänään päättänyt koulu- ja harrastustoimintaan liittyvistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä.

 • Koulujen luokkaretket, tapahtumat ja yritysvierailut on päätetty perua toistaiseksi.
 • Hiomonratin kuntosali on päätetty sulkea toistaiseksi
 • Kouluilla pidettävät liikuntavuorot on päätetty lopettaa toistaiseksi.
 • Kunnan liikuntaryhmät on peruttu toistaiseksi.

Lisälinjauksia varten kunnan johtoryhmä kokoontuu maanantaina 16.3.2020.

Terveystalon linjaukset

Terveystalo on linjannut, että tällä hetkellä terveyskeskuksessa annetaan aikoja vain kiireellisiin asiointeihin. Ennen saapumista tulee soittaa terveyskeskukseen.
Pyhtäällä noudatetaan terveysviranomaisten ohjeita (THL) ja Kymsoten ohjeita. https://www.kymsote.fi/miten-toimia-jos-epailen-koronavirustartuntaa

Haluamme muistuttaa vielä, että sairaana ei ole syytä tulla töihin, kouluun eikä vierailla tai osallistua ei-välttämättömään harrastustoimintaan tai muihin tilaisuuksiin.

Kuntatyönantajien ohjeet:
https://www.kt.fi/sopimukset/ohjeet/kvtes/koronavirus-suositus-poissaolo...

Valtioneuvoston ohjeet:
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paa...

 

Lisätietoja       
Pyhtään kunta, kunnanjohtaja Jouni Eho, puh. 044 767 6674, jouni.eho@pyhtaa.fi

Tiedote PDF-muodossa

 

ÅTGÄRDER FÖR ATT BROMSA CORONAVIRUSETS SPRIDNING

Pyttis kommunens ledningsgrupp är i beredskap när det gäller Coronavirussituationen och övervakar ständigt situationen.

Vid ett extraordinärt ledningsgruppsmöte idag har det beslutats att följa de proaktiva riktlinjerna av kommunarbetsgivarna gällande resor, arbete och skolgång, samt riktlinjerna som publicerades i går av landets regeringen för att bromsa spridningen av coronavirus. Till exempel:

 • Resor i hemland och utomlands bör noggrant övervägas
 • Träningsevenemang och möten bör övervägas noga om de inte är avlägsna. Deltagande i möten bör diskuteras med din förman och förmän kan samråda med ledningsgruppen.
 • Distansarbete föredras
 • De som återvänder från ett epidemiområde avtalar om frånvaro från arbetet (två veckor) och tidpunkten för återgång till arbetet med arbetsgivare.
 • Barn, unga och studerande som återvänder från ett epidemiområde bör avtala om frånvaro från dagvård eller undervisning (två veckor) och tidpunkten för återgång till daghem eller läroanstalt med den som anordnar dagvården eller undervisningen.
 • Karantäninstruktioner bör följas när det finns misstankar om att en anställd kan ha utsatts för coronavirus
 • Kom inte till jobbet när du är sjuk.

Dessutom har ledningsgrupp idag beslutat om förebyggande åtgärder relaterade till skol- och fritidsaktiviteter.

 • Det har beslutats att avbryta skolans resor, evenemang och företagsbesök för närvarande.
 • Det har beslutats att stänga Hiomonraittis gym för närvarande
 • Det har beslutats att avsluta motionsturer för tillfället.
 • De kommunala idrottsgrupperna har avbrutits för tilfället.

För ytterligare beslut kommer ledningsgruppen att samla på måndag 16.3.2020.

Aktuellt i Terveystalos service:

Terveystalo har beslutat att vårdcentralen för tillfället bara ger timmar för akutvård. Ring vårdcentralen före ankomst.

Pyttis kommun följer anvisningarna från hälsomyndigheterna (THL) och Kymsote.
https://www.kymsote.fi/miten-toimia-jos-epailen-koronavirustartuntaa

Kommun vill också påminna er om att när du är sjuk finns det ingen anledning att gå till jobbet, skolan, besöka eller delta i icke-nödvändiga hobbyer eller andra aktiviteter.

Instruktioner av kommunarbestgivarna:
https://www.kt.fi/sopimukset/ohjeet/kvtes/koronavirus-kuntatyopaikoilla

Regeringens instruktioner:
https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/10616/hallitus-….

Ytterligare information
Pyttis kommun, kommundirektör Jouni Eho, tfn +358 44 767 6674, jouni.eho@pyhtaa.fi