Huolien hallintaa

Huutjärven koulun sisäilma-asiat ovat nousseet kunnassamme jälleen keskusteluun.

Pienen kunnan vahvuuksiin lukeutuu se, että kynnys ottaa kunnanjohtajaan yhteyttä on matala. Minuun on otettu asian tiimoilta vastikään yhteyksiä - haluan kiittää kaikkia näistä yhteydenotoista.

Menemättä tarkemmin yhteydenottojen sisältöön - osa niistä on liittynyt asian taustoitukseen ja osa enemmän tai vähemmän siihen toiveeseen, että kunta suhtautuisi vakavasti asiaan.

Olemme myös käyneet johtoryhmässä tilannekatsausta läpi - viimeksi 21.1.2019.

Koulujen sisäilmaongelmat ovat varmasti yksi viheliäisimmistä Suomen kuntia koskettavista ongelmista, eikä valitettavasi Pyhtää ole tältä asialta välttynyt. Jaan kuntalaisten huolen.  

On kaikkien meidän intresseissä, että sisäilma-asia käsitellään vanhempien lapsiensa terveyteen kohdistuneet huolta sekä asianmukaisia prosesseja kunnioittaen.

 

Tämän blogikirjoituksen tarkoituksena on tuoda avoimuuden nimissä tilannekatsaus Huutjärven koulun sisäilmatilanteeseen, sekä prosessiin minkä kautta sisäilma-asioita kunnassamme käsitellään.

Kunnalla on vastuu ja velvollisuus käsitellä asiaa (yhteisillä verovaroilla rahoitettujen) virallisten prosessien kautta ja kuntalaisten tulee voida luottaa näihin prosesseihin.

 

Tausta ja referointi kontekstiin

Kesäkuussa 2016 valtuustoaloitteessa esitettiin sisäilman tutkimista Huutjärven koulussa.

Asiaa varten perustettiin sisäilmatyöryhmä sekä ohjeistettiin oireilijat ilmoittamaan mahdollisista oireista kouluterveydenhoitajalle sekä rehtorille.  

Kunta ryhtyi toimenpiteisiin ja selvitytti asiaa - 19.12.2016 Insinööristudio Oy:n tutkimusraportissa käy ilmi, että koulun liikuntasalin lattiasta löytyi kosteusvaurio.

Sisäilmatyöryhmä käsitteli raporttia kokouksessaan 5.1.2017 ja kunta tiedotti 11.1.2017 korjaavista toimenpiteistä, jotka tehtiin kesä-syksy 2017.

Syksyllä-loppuvuodesta 2017 sisäilmatyöryhmä kokoontui 24.8.2017 ja 29.11.2017. Molemmissa sisäilmatyöryhmissä käytiin läpi oireilijatilanteen kehittymistä.

Viitteitä oireilijoiden määrän kasvusta ei ollut havaittavissa 2017 loppuvuoden sisäilmatyöryhmissä.

 

Syksyllä 2018 vanhemmat ilmaisivat huolensa Huutjärven koulun sisäilmasta. Sisäilmatyöryhmän kokousmuistiossa 11.9.2018 mainitaan, että oppilaista yksi uusi oireilija on ilmennyt syksyllä 2018.

Muistiossa mainitaan myös yksi luokkatila 1112, jonka osalta ennakoivina toimenpiteenä tehostetaan siivousta, sekä kuitutasojen mittausta.

 

Seuraavassa sisäilmatyöryhmässä 19.11.2018 todetaan, ettei uusia yhteydenottoja ole sisäilmaan liittyen tullut rehtorille eikä kouluterveydenhuoltoon.  

Samaisessa kokousmuistiossa todetaan myös, että teollisten mineraalikuitujen mittaus tehtiin Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaisesti aikavälillä 20.9.-3.10.2018.

Muistiossa todetaan myös, että otetuista näytteistä ainoastaan luokkatila 1112 saavutti toimenpiderajan, minkä seurauksena on ryhdytty toimenpiteisiin vaihtamalla ilmanvaihtojärjestelmään äänenvaimentimet sekä ulkoseinän ja lattian välinen raja on tiivistetty. Saman luokan maanvaraisen laatan alle on tehty koereikiä. Koerei'istä rakenteet on todettu kuiviksi, eikä koerei'issä havaittu erityisiä hajuja. Luokkatilaan on hankittu ilmanpuhdistin, jonka on koettu raikastavan luokkatilan ilmaa. Luokkatilan 1112 huoltajille on järjestetty infoilta 29.10.2018 aiheeseen liittyen.

 

Tilanne alkuvuodesta

Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut tammikuussa 14.1.2019.

Tammikuisen työryhmän kokousmuistiossa mainitaan, että edellisen (19.11.2018) kokouksen jälkeen rehtorille ja kouluterveydenhoitajalle on tullut viisi uutta yhteydenottoa oppilaiden sekä neljä henkilökunnan taholta mahdollisista sisäilmaan liittyvistä oireista. Oppilaat ovat kokeneet saavansa mahdolliseen sisäilmaan liittyvää oireilua liikuntasalissa, henkilökunta kohdistaa mahdolliset sisäilmaan liittyvät oireilut neljään luokkatilaan

(1112,2047,2064,2065) - liikuntasalissa henkilökunta ei koe oireilua.  Syyslukukauden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana yhteydenottoja oppilaiden mahdollisista sisäilmaan liittyvistä oireista on tullut 10-13 kappaletta.  

 

Kokousmuistio löytyy linkin takaa.

 

Sovittuina toimenpiteinä muistiossa mainitaan mm. että mitataan luokissa 2047, 2064 ja 2065 teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet ympäristöpalveluiden toimesta tiloissa koettujen kuituihin mahdollisesti viittaavien oireiden takia. Tilannetta seurataan ja oppilaiden mahdollisista sisäilmaan liittyvistä oireilusta neuvotaan olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja rehtoriin.

 

Seuraavan kerran sisäilmatyöryhmä kokoontuu 12.2.2019.

Seuraavassa sisäilmatyöryhmässä on agendalla mm. Turun Yliopiston Professori Tuula Putuksen johtama Satakunta hanke sekä laajemman oirekyselyn toteuttaminen.

Olen itse ilmoittanut halukkuuteni osallistua seuraavaan sisäilmatyöryhmän kokoukseen rehtori Sari Hakuliselle, joka johtaa sisäilmatyöryhmän prosessia. 

Haluan omalla läsnäolollani osoittaa sen, että Pyhtään kunta suhtautuu sisäilma-agendaan vakavasti.

Itse näkisin, että laajamittaista oirekyselyä tulisi Pyhtään kunnan harkita vakavasti - sitä kautta saisimme lisää faktapohjaa asian käsittelyyn.

 

Lopuksi

Aloitin viikonloppuna lukemaan entisen valtakunnansovittelija Minna Helteen kirjaa "Järki ja tunteet," jossa hän omaan kokemukseensa pohjautuen kuvaa erilaisten riitatilanteiden käsittelyn ongelmatiikkaa.

Helle viittaa useisiin vaikeisiin työmarkkinaneuvotteluihin, joissa ennakkoasetelma on usein se, että osapuolet eivät luota toinen toisiinsa. Usein näissä pattitilanteissa osapuolet pyrkivät faktapohjaisesti perustellen "kumoamaan" toisen osapuolen argumentin tilanteessa, jossa ratkaisu onkin löytynyt tunnepuolelta.

 

Olen havainnut Pyhtään Huutjärven sisäilmaongelman käsittelyyn perehtyessäni epäluottamuksen ilmapiiriä - vanhemmat kyseenalaistavat kunnan prosesseja tai tutkimustuloksia, kunnan virkamies- ja luottamushenkilöt kokevat huolestuneiden vanhempien tunnepohjaiset reaktiot uuvuttavina. Kaikki nämä kokemukset ja tunteet ovat aitoja ja niihin tulee suhtautua kunnioittavasti, kiihkottomasti ja asiallisesti.

 

Pyhtään kunnan virallinen kanava ja prosessi koulujen sisäilmaongelmiin on kunnan nimeämä moniammatillinen sisäilmatyöryhmä. Sisäilmatyöryhmä seuraa sisäilman laatua ja huolehtii tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä. Ryhmä on muodostettu terveystarkastajan ohjeistuksen mukaisesti. Ryhmää on täydennetty lautakuntien puheenjohtajilla sekä huoltajien edustajalla.  Kokoonpanon määrittää kunta. 

Toivon, että kuntalaiset voivat jatkossakin luottavat siihen, että sisäilmatyöryhmä hoitaa tehtäväänsä, reagoi eteen tulleisiin tilanteisiin ja saattaa ne oikea-aikaisesti kunnan päättäjien tietoisuuteen.

 

Kunnanjohtaja

Jouni Eho   

 

Lisää uusi kommentti