Varausehdot

Tonttien yleiset varausehdot

- Varausopimuksen tarkoituksen on antaa varaajalle mahdollisuus valmistella rakennushankkeen suunnittelua, ennen kuin tontin omistusoikeus siirtyy kiinteistönkaupalla hänelle.

- Kunta varaa mainitun tontin ainoastaan pysyvään asumiseen käytettävän asuinrakennuksen rakentamisen valmistelua varten. Varaajalla on oikeus tehdä alueella maaperätutkimuksia. Varaajalla ei ole oikeutta hakea nimiinsä rakennuslupaa.

- Varaajan ostaessa tontin omakseen, hän sitoutuu rakentamaan tontille valvontalautakunnan hyväksymän omakotitalon.

- Varaaja vastaa ja on vastuussa rakennushankkeen suun­nit­te­luun liitty­vien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maa­perän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.

- Varaaja maksaa erikseen tontin erottamiskustannukset voi­massa olevan taksan mukaan, sekä kaupanvahvistajan palkki­on.

- Varaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tontti ei varaajan toimesta eikä muutoinkaan saastu. Mikäli tontti tai osa siitä on kuitenkin varausaikana ympäristösuojelulain (86/2000) 7 ja 8 §:n tarkoittamalla tavalla saastunut, varaaja on velvol­linen huolehtimaan tontin puhdistamisesta siten, kuin sano­tun lain 12 luvussa säädetään. Mikäli varaaja laiminlyö tässä tarkoitetun velvollisuuten­sa, kunnalla on oikeus toteuttaa puhdistaminen varaajan lukuun ja periä toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset varaajalta.

- Varaussopimus purkautuu varausajan päättyessä, tai kun tonttia koskeva kiinteistönkauppa on toteutettu.

- Varaussopimus purkautuu myös, mikäli varaaja rikkoo sopi­muksen ehtoja, eikä korjaa rikkomustaan välittömästi saatu­aan tähän kirjallisen kehotuksen.

- Mikäli tontin omistusoikeus ei ole siirtynyt varaajalle ennen kuin varaussopimus purkautuu, varaaja on velvollinen varaussopimuksen purkautuessa viemään alueelta pois kaiken omaisuutensa, sekä siistimään tontin sen alkuperäiseen kun­toonsa.

- Mikäli varaaja rikkoo varaussopimusta, hän on velvollinen korvaamaan kunnalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneet vahin­got.

- Tontilla olevat puut kuuluvat varausaikana kunnalle, eikä niitä saa kaataa ilman rakennustarkastusviranomaisen lupaa.

- Tähän sopimukseen perustuvia oikeuksia ei varaaja saa siir­tää kolmannelle.

- Varaaja ei saa luovuttaa aluetta tai osaakaan siitä kolman­nen käyttöön.

- Varaaja maksaa kunnalle varausmak­sun. Varausmaksu, joka ei ole osasuoritus kauppahinnasta, suoritetaan ja kuitataan kokonaisuudessaan maksetuksi ilman eri merkintää tämän varaussopimuksen allekirjoittamisella. Varaussopimus on voimassa kuusi kuukautta. Vain anomuksesta erityisen perustein hallintoasiantuntija voi jatkaa tonttivarausta vielä kuudella kuukaudella.

- Mikäli varaaja kuitenkin ostaa tontin omakseen ennen varausajan päättymistä, varausmaksu luetaan osasuoritukseksi kauppahinnasta.

- Varausmaksu on 500 euroa.