• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

vesihuolto

HEINLAHDEN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE-EHDOTUS

on vesihuoltolain mukaisesti nähtävillä 23.5.–24.6.2019 välisen ajan.

Toiminta-alueella ja niiden läheisyydessä olevien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on mahdollisuus lausua asiasta mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Mielipiteet on toimitettava kirjallisena osoitteella Pyhtään kunta/tekniikkalautakunta osoitteeseen kirjaamo@pyhtaa.fi tai Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä

Lisätietoja asiasta antaa toimistosihteeri Taija Paju, taija.paju@pyhtaa.fi tai puh. 040 7104698.

KARTAT

-Heinlahden vesiosuuskunnan toiminta-alueanomuksen karttaliite (varsinainen toiminta-alue-ehdotus)
-Toiminta-alue sisältäen taajama-aluerajauksen (suuntaa-antava aluerajaus taajama-aluetiedolla tarkennettuna)

Vesihuoltolain perusteluiden mukaan myös vesihuoltolaitoksiksi luokiteltaville vesiosuuskunnille on vahvistettava toiminta-alue. Ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä valvontaviranomaiselta on pyydettävä esityksestä lausunto sekä varattava alueen kiinteistön omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi. Kyseessä oleva Heinlahden Vesiosuuskunnan esittämä toiminta-aluerajaus sijaitsee osin taajamassa, osin haja-asutusalueella ja osin yleiskaava-alueella, osin kaavoittamattomalla alueella ja osin asemakaava-alueella (vanha rakennuskaava). Alueella sijaitsee jo Heinlahden vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesijärjestelmä. Alue ei sijaitse pohjavesialueella.

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tulee olla sellainen, että laitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Käytännössä Heinlahden vesiosuuskunta toimii jo kyseisellä alueella, mutta toiminta-alue on vahvistamaton.

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:

1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja
2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi kuitenkin myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittämisvelvollisuudesta.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos a) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy, ja b) jos vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Lisäksi vapauttaminen edellyttää, että a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista taikka c) huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti