• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Mahdollinen lakko saaristoliikenteessä

25.04.2017

Saaristoliikennettä uhkaa lakko ensi perjantaina

Merimiesunioni (SMU) ja Päällystöliitto (SPL) ovat jättäneet Suomen Lauttaliikenne Oy:lle (Finferries) lakkovaroituksen vapaasti kulkevien alusten osalta. Toteutuessaan lakko pysäyttäisi lauttaliikenteen yhtiön liikennöimiltä reiteiltä lukuun ottamatta vaijerilosseja. Liikenne lakkaisi myös yhtiön yhteysalusliikennereiteillä. Työehtokiistan sovittelua käydään valtakunnansovittelijan johdolla. Mikäli sopua ei saada aikaan, lakko alkaisi näillä näkymin perjantaina 28.4.2017 klo 06:00. Hankalin tilanne on Turun Saaristotien lauttapaikoilla ja Hailuodossa.

Lakon toteutuessa pystyttäneen järjestämään ainoastaan henkeen ja terveyteen kohdistuvat sairas- ja hätäkuljetukset. Viranomaistahot suunnittelevat yhdessä, miten nämä kuljetukset saaristossa voidaan turvata lakon aikana. Muuta liikennettä ei pystytä järjestämään. Lakkouhan kohteena ovat seuraavat lauttapaikat:

Parainen-Nauvo

Nauvo-Korppoo

Korppoo-(Norrskata)-Houtskari

Kustavi-Iniö

Kasnäs-Hiittinen

Hailuoto

Yhteysalusreiteistä lakkouhan kohteena ovat seuraavat reitit: 

Nauvo pohjoinen (yhteysalus Falkö)

Parainen (yhteysalus Viken)

Velkua (yhteysalus Kivimo)

Kotka-Pyhtää (yhteysalus Otava)

Toteutuessaan lakolla on suuret vaikutukset saariston asukkaille, yrityksille ja palveluille, joiden on hyvä varautua harkintansa mukaan tilanteeseen. Vakituista asutusta on arviolta yhteensä lähes 4 500 henkilöä, joista suurin osa, n. 3 000 henkilöä asuu Paraisten saarilla ja Hailuodossa n. 1 000 henkilöä. Lisäksi tilanne koskee huomattavaa määrää vapaa-ajan asukkaita.

Taustaa saaristoliikenteen hankinnasta

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa saaristoliikenteen palvelutasosta ja hankinnasta koko maassa. Sekä maantielauttaliikenne että yhteysalusliikenne hankitaan pääosin kokonaispalveluna, joka sisältää liikenteen operoinnin, henkilöstön sekä alusten hankinnan ja ylläpidon. Hankinnat kilpailutetaan yleensä viiden vuoden sopimuksin. Lauttapaikkoja on koko maassa yhteensä 41 kpl. Suurimmassa osassa lauttapaikkoja liikennöidään losseilla, joita lakonuhka ei koske.  Valtion järjestämiä yhteysalusreittejä on Saaristomerellä 9 kpl ja Suomenlahdella 2 kpl. Näistä reiteistä Suomen Lauttaliikenne Oy operoi neljällä reitillä ja lakonuhka koskee näitä reittejä. 

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtaja Matti Vehviläinen, p. 040 083 3119

- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, johtaja Matti Räinä, p. 040 533 9847

- Suomen Lauttaliikenne Oy, viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen, p. 0400 406 614

 

Skärgårdstrafiken hotas av strejk på fredag

Sjömans-Unionen och Befälsförbundet har lämnat Finlands Färjetrafik Ab (Finferries) strejkvarsel om de frigående färjorna och fartygen. Om strejken blir av stoppar den färjetrafiken på bolagets rutter med undantag av vajerfärjorna. Trafiken upphör även på bolagets förbindelsebåtsrutter. Medlingen i konflikten leds av riksförlikningsmannen. Om parterna inte kan enas, inleds strejken som det nu ser ut fredagen 28.4.2017 kl. 06.00. Situationen är besvärligast på färjplatserna längs Skärgårdsvägen och i Karlö.

Om strejken blir av kan sannolikt endast sjuk- och larmtransporter som gäller liv och hälsa ordnas. Myndigheterna planerar tillsammans hur de här transporterna i skärgården ska kunna tryggas under strejken. Övrig trafik kan inte ordnas. Hotet om strejk gäller följande färjplatser:

Pargas–Nagu

Nagu–Korpo

Korpo–(Norrskata)–Houtskär

Gustavs–Iniö

Kasnäs–Hitis

Karlö

Hotet om strejk gäller följande förbindelsbåtsrutter: 

Nagu norra (förbindelsebåten Falkö)

Pargas (förbindelsebåten Viken)

Velkua (förbindelsebåten Kivimo)

Kotka–Pyttis (förbindelsebåten Otava)

Om strejken inleds har den stora konsekvenser för befolkningen, företagen och servicen i skärgården som efter behov bör förbereda sig för situationen. Den fasta bosättningen är uppskattningsvis nästan 4 500 personer, av vilka största delen, cirka 3 000 personer, bor på öar i Pargas och cirka 1000 i Karlö. Därtill berör situationen ett betydande antal fritidsbosatta.

Bakgrundsfakta om upphandlingen av skärgårdstrafiken

NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för skärgårdstrafikens servicenivå och upphandlingen av den i hela landet. Både landsvägsfärjetrafiken och förbindelsebåtstrafiken upphandlas huvudsakligen som en helhetstjänst som omfattar driften, personalen samt anskaffningen och underhållet av fartyg. Upphandlingarna görs vanligtvis i form av avtal på fem år. Det finns sammanlagt 41 färjplatser i hela landet. De flesta är färjplatser där trafiken sköts med vajerfärjor som inte berörs av strejkhotet.  Förbindelsebåtsrutterna som staten ordnar är i Skärgårdshavet 9 och på Finska viken 2. Av dessa rutter sköter Finlands Färjetrafik fyra och strejkhotet gäller dessa rutter. 

Tilläggsinformation:

- NTM-centralen i Egentliga Finland, direktör Matti Vehviläinen, tfn 040 083 3119

- NTM-centralen i Norra Österbotten, direktör Matti Räinä, tfn 040 533 9847

- Finlands Färjetrafik Ab, kommunikationschef Jutta Valkeinen, tfn 0400 406 614