• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Kelassa on koronaepidemian vuoksi kaksi väliaikaista etuutta

08.05.2020

Kelassa on koronaepidemian vuoksi kaksi väliaikaista etuutta

Väliaikainen epidemiatuki ja yrittäjien työttömyysturva korvaavat ansionmenetystä korona-aikana.

Väliaikainen epidemiatuki on Kelan uusi etuus, joka korvaa työntekijän ansionmenetystä koronaepidemian aikana.

Väliaikaista epidemiatukea voi saada henkilö, joka joutuu ottamaan palkatonta vapaata työstään lapsen hoitamisen takia. Sitä maksetaan myös ulkomailta Suomeen saapuneelle henkilölle, joka on ohjattu karanteeninomaisiin olosuhteisiin ja joka joutuu tämän takia ottamaan palkatonta vapaata työstään.

Lapsen hoitamista varten epidemiatukea voidaan myöntää enintään 13.5. saakka. Tämän jälkeen tukea ei voi enää saada, koska hallituksen suositusten ja terveysviranomaisten tiedon mukaan lasten poissaolo koulusta tai varhaiskasvatuksesta ei ole enää tarpeen 13.5. jälkeen.

Ulkomailta saapuville tukea voidaan myöntää enintään 14 vuorokauden ajaksi ulkomailta saapumisen jälkeen. Tukea voi saada poikkeusolojen ajalta.

Väliaikaisen epidemiatuen saajalla pitää olla Suomessa voimassa oleva työ- tai virkasuhde ja todistus koronaepidemiasta johtuvasta palkattomasta poissaolosta. Epidemiatukea voi hakea takautuvasti 3 kalenterikuukauden ajalta. Sitä voi saada 16.3.2020 alkaen.

Lomautettu tai työtön ei voi saada epidemiatukea. Tukea ei myöskään voi saada äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla oleva.

Yrittäjä ei voi saada epidemiatukea. Jos yrittäjä on kuitenkin ollut yritystoiminnan ohella palkkatyössä ja on jäänyt työstä palkattomalle vapaalle, hänellä voi olla mahdollisuus saada epidemiatukea.

Tähän mennessä (7.5.2020) väliaikaista epidemiatukea on hakenut 1178 henkilöä ja ratkaisuja on tehty 562. Hakemuksista on hylätty noin 29 prosenttia.

– Yleisin syy hakemuksen hylkäämisen on ollut se, että hakijalla ei ole voimassa olevaa työ- tai virkasuhdetta Suomessa. Toinen tyypillinen hylkäämisen syy on ollut se, että asiakkaat eivät ole tienneet, mitä etuutta poikkeusolojen aikana voi saada. Tämän vuoksi monet asiakkaat ovat hakeneet muun muassa väliaikaista epidemiatukea, sanoo johtava asiantuntija Marjukka Turunen.

Koronaepidemian aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut monien toimeentuloon. Kelan verkkosivuille on koottu, mitä etuuksia eri tilanteissa voi saada.

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea koronaepidemian aikana

Väliaikainen työmarkkinatuki on tarkoitettu yrittäjille, joiden yritystoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut haitallisesti.

Kela voi maksaa yrittäjälle väliaikaista työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

Päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt epidemian takia.

Yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.

Yrittäjän väliaikaista työmarkkinatukea voi saada 30.6.2020 saakka.

Viikon 18 loppuun mennessä yrittäjän työmarkkinatukea on hakenut 20 850 henkilöä.

Muita Kelan etuuksia haetaan ja maksetaan kuten tavallisesti.

Lisätietoja asiakkaille:

Väliaikainen epidemiatuki
Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva
Mitä etuutta voit saada tilanteessasi?

 

Två temporära FPA-förmåner på grund av coronaepidemin

Temporärt stöd vid epidemi och arbetslöshetsförmån för företagare ersätter inkomstbortfall under  coronaepidemin.

Det temporära stödet vid epidemi är en ny FPA-förmån, som ersätter arbetstagare för inkomstbortfall under coronaepidemin.

Stödet kan beviljas en person som är tvungen att ta ledigt utan lön från sitt arbete för att sköta sitt barn. Temporärt stöd vid epidemi betalas också till personer som anländer till Finland från utlandet och som hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän och som därför är tvungna att ta ledigt från sitt arbete utan lön.

Temporärt stöd vid epidemi för barnavård kan beviljas högst till 13.5. Efter det kan stödet inte längre betalas ut, eftersom det, i enlighet med regeringens rekommendationer och enligt uppgift från hälsomyndigheterna, inte längre efter 13.5 är nödvändigt att barnen är borta från skolan eller småbarnspedagogiken.

Personer som kommer från utlandet kan beviljas stöd för högst 14 dygn efter ankomsten från utlandet. Stödet kan betalas för den tid undantagsförhållandena pågår.

Den som får temporärt stöd vid epidemi måste ha ett i Finland gällande arbetsavtals- eller tjänsteförhållande och ett intyg över att han eller hon är frånvarande från arbetet utan lön på grund av coronaepidemin. Man kan ansöka om stödet retroaktivt för 3 kalendermånader och det kan betalas ut från och med 16.3.2020.

Den som är permitterad eller arbetslös kan inte få temporärt stöd vid epidemi. Stödet kan inte heller betalas till den som har moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledighet.

Företagare kan inte få temporärt stöd vid epidemi. Om en företagare emellertid vid sidan av företagsverksamheten har ett avlönat arbete och har tagit ledigt från det utan lön, kan han eller hon ha möjligheter att få stödet.

Hittills (fram till 7.5.2020) har 1 178 personer ansökt om temporärt stöd vid epidemi och 562 avgöranden har gjorts upp. Ungefär 29 procent av ansökningarna har avslagits.

– Den vanligaste orsaken till avslag har varit att den sökande inte har ett i Finland gällande arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. En annan typisk orsak till avslag har varit att den sökande inte har känt till vilka förmåner man kan få medan undantagsförhållandena råder. Därför har många kunder ansökt om bland annat temporärt stöd vid epidemi, säger ledande specialist Marjukka Turunen.

De undantagsförhållanden som råder på grund av coronaepidemin har inverkat på mångas försörjning. På FPA:s webbplats kan man läsa om vilka förmåner man kan få i olika situationer.

Företagare kan få arbetsmarknadsstöd under coronaepidemin

Det temporära arbetsmarknadsstödet är avsett för företagare vars företagsverksamhet har påverkats negativt av coronaepidemin.

FPA kan betala temporärt arbetsmarknadsstöd till företagare om något av följande villkor uppfylls:

Arbetet på heltid i företaget har upphört på grund av epidemin.

Företagarinkomsten är mindre än 1 089,67 euro per månad på grund av coronaepidemin.

Temporärt arbetsmarknadsstöd för företagare kan betalas ut till 30.6.2020.

Fram till slutet av vecka 18 hade 20 850 personer ansökt om arbetsmarknadsstöd för företagare.

Övriga FPA-förmåner söks och betalas ut som vanligt.

Närmare information för kunderna:

Temporärt stöd vid epidemi
Temporärt arbetslöshetsförmån för företagare
Vilka förmåner kan du få i din situation?