• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

KEIHÄSSALMEN SAARISTOKYLÄN ASEMAKAAVA KAATUI HALLINTO-OIKEUDESSA

15.05.2020

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 13.5.2020 kumonnut Pyhtään kunnanvaltuuston päätöksen Keihässalmen saaristokylän asemakaavasta. Hallinto-oikeuden mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä päätös asemakaavasta ei ole sisältänyt riittäviä selvityksiä ja vaikutusten arviointia.

Hallinto-oikeuden mukaan kaava-alueesta ja sen ympäristöstä esitetyt perus- ja lähtökohtatiedot, jotka ovat tärkeitä uuden, tiiviin pysyvän asutuksen kylän mahdollistavan kaavan vaikutusten selvittämiseksi ja arvioimiseksi eivät ole olleet riittäviä. Kaavan mahdollistaman saaristokylän yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia ei ole riittävästi selvitetty tai niistä tehdyt selvitykset eivät ole olleet riittäviä.

Hallinto-oikeus on arvioinut, että valituksenalaisessa asemakaavassa ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:ssä edellytetyllä tavalla riittävästi selvitetty kaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja yhdyskuntatalouteen, vesi- ja jätevesihuollon järjestämiseen eikä kaavan mahdollistaman rakentamisen muita ympäristövaikutuksia kuten sosiaalisia vaikutuksia ja vaikutuksia ympäröivään alueeseen. Kaava-asiakirjoissa ei ole riittäviä selvityksiä siitä, täyttääkö asemakaava maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjä vaatimuksia edellytysten luomisesta terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle ja sen arvioimiseksi, vaaliiko asemakaava riittävästi luonnon ympäristöä.

Hallinto-oikeuden tekemät päätökset

Hallinto-oikeus on kumonnut kunnanvaltuuston hyväksymän päätöksen asemakaavasta, sillä perusteella, että selvitykset ja vaikutusten arviointi eivät ole olleet riittäviä.
Hallinto-oikeus ei tutki valitusta, joka on tehty asemakaava-alueen kiinteistökaupan esisopimuksesta ja lossinvartijan rakennusten hävittämisestä.
Hallinto-oikeus on hylännyt kaavoitusmenettelyä ja vuorovaikutusta koskevan valitusperusteen käytyyn vuorovaikutukseen kuntalaisten, kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan välillä.
Lausunnon antaminen raukeaa muista valituksista lukuun ottamatta niitä, jotka hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta tai hylännyt.

"Päätös tarkoittaa sitä, että meidän tule kääriä hihat ylös, palata suunnittelupöydälle ja viedä kaava uuteen prosessiin täsmennettyjen selvitysten kanssa. Kaavoitusprosessi käynnistyy välittömästi ja tavoiteaikataulu kaavan uudelle käsittelylle on loppuvuoden valtuusto. Kehittäjä Eero Lehti on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen," toteaa kunnanjohtaja Jouni Eho. 

Asemakaava liittyy vuonna 2018 kehittäjä Eero Lehden kanssa tehtyyn esisopimukseen kiinteistökaupoista, jotka koskevat rannikon ja saariston osayleiskaava-alueella sijaitsevaa Lauttarannan kiinteistöä ja Pitkänokan kiinteistön määräalaa, yhteensä 7,2 hehtaarin aluetta. Lehti on suunnitellut alueelle modernia saaristolaiskyläkonseptia, jonka myötä alueella syntyisi myös palveluita ja vierasvenesatama Itäisen Suomenlahden veneilijöille.

Lisätietoja       
Pyhtään kunta, kunnanjohtaja Jouni Eho, puh. 044 767 6674, jouni.eho@pyhtaa.fi

Liite
Hallinto-oikeuden päätösasiakirja