• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019 PYHTÄÄLLÄ

29.04.2019

Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortit viimeistään 2.5.2019 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään äänestyspaikalla äänestyksen jouduttamiseksi. Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä.

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Toukokuun 26. päivänä 2019 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa järjestetään ennakkoäänestys 15.-21.5.2019. Yleiset ennakkoäänestyspaikat Pyhtään kunnassa ovat Pyhtään kirjasto, Huutjärventie 30 ja äänestysbussi.

Kirjastossa ennakkoäänestys toimitetaan seuraavasti:

keskiviikko-torstai 15.-16.5.2019 klo 10-18
perjantai  17.5.2019  klo 10-17
lauantai-sunnuntai  18.-19.5.2019  klo 10-14
maanantai-tiistai  20.-21.5.2019   klo 10-19

Äänestysbussi kiertää torstaina 16.5.2019 seuraavan aikataulun mukaisesti:

09.00-10.00   Päkki Pub, Purolantie 374
10.30-11.00   Munapirtin kylä, Kylätie 55
11.15-11.45   Tuuski, Tuuskintie 460
13.15-14.30   Kirkonkylän pankkitalot, Pyhtääntie 14 
15.00-17.00   Hirvikosken koulu, Harjuntie 1631 A  
17.15-17.45   Haavisto, Vastilantien ja Antinniementien tienhaara

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat nähtävissä oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse. Keskusvaalilautakunnan osoite on: Pyhtään kunta, Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä, puh. (05) 4601 5600, 040 710 4714 tai 040 710 4671, s-posti: kunnanvirasto@pyhtaa.fi. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16. Lomakkeita kirjallista ilmoitusta varten on saatavana kunnanvirastolta. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

LAITOSÄÄNESTYS

Ennakkoäänestyksen järjestämisestä Pyhtään kunnan alueella olevissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä ilmoitetaan näissä kussakin erikseen.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9-20.

Äänestyspaikat:

1.    Siltakylä-Heinlahden äänestysalue, Pyhtään kirjasto, Huutjärventie 30

2.    Kirkonseudun äänestysalue, Suur-Ahvenkosken koulu, Pyhtäänkuja 1

 

Pyhtään keskusvaalilautakunta